เกี่ยวกับโครงการ IEP

      ด้วยโลกธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงต้องมีการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ ตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมยุคใหม่ ได้แก่ การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนากลยุทธ์การขาย การบริหารการตลาดและช่องทางจัดจาหน่าย การแสวงหาตลาดใหม่ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่เข้มแข็ง เป็นต้น ซึ่งต่างเป็นกลยุทธ์สาคัญที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกใช้เพื่อสร้างความสาเร็จให้ธุรกิจของตนเอง

     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานสาคัญของเศรษฐกิจไทย จึงร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร (SCB Intelligent Entrepreneur Program - IEP) ขึ้น โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจกับกลุ่มนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพิจารณาวางกลยุทธ์บริหารธุรกิจที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถต่อยอดพัฒนาให้เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันได้ และยังเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ เพื่อร่วมกันส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้วางกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถกำหนดแผนธุรกิจสำหรับใช้งานได้จริงหลังจบการอบรม
2. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. เจ้าของธุรกิจ อายุตั้งแต่ 35-50 ปี
2. ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
3. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี และบริหารธุรกิจที่ใช้สมัครมาอย่างน้อย 1 ปี
4. มีแผนธุรกิจที่ต้องการรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
5. มีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่ดีที่พร้อมแชร์กับผู้เข้าร่วมโครงการ