เกี่ยวกับโครงการ IEP

ด้วยโลกธุรกิจปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงต้องมีการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถ ตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมยุคใหม่ ได้แก่ การสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม การพัฒนากลยุทธ์การขาย การบริหารการตลาดและช่องทางจัดจาหน่าย การแสวงหาตลาดใหม่ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่เข้มแข็ง เป็นต้น ซึ่งต่างเป็นกลยุทธ์สาคัญที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาเลือกใช้เพื่อสร้างความสาเร็จให้ธุรกิจของตนเอง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานสาคัญของเศรษฐกิจไทย จึงร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด โครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร (SCB Intelligent Entrepreneur Program - IEP) ขึ้น โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการบริหารธุรกิจกับกลุ่มนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จ เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และพิจารณาวางกลยุทธ์บริหารธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และยังเป็นโอกาสสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ในโครงการฯ เพื่อร่วมกันส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้วางกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์แข่งขันต่างๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การบริหารธุรกิจจริง
2. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. เจ้าของธุรกิจ อายุตั้งแต่ 35-50 ปี
2. ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
3. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี