เปิดรับสมัครแล้ว !!!
หลักสูตร SCB IEP รุ่นที่ 14
(โครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร)

หลักสูตรโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระบวนการดำเนินโครงการ

แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
 • หลักการบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่
 • การสร้างเครือข่ายพันธมิตรของกลุ่มผู้ประกอบการในรุ่นที่อบรมและระหว่างรุ่น เพื่อต่อยอดให้เกิดโอกาสธุรกิจใหม่ๆ (Business Networking & Business Matching)
 • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานการบริหารธุรกิจต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ

ระยะเวลาในการอบรมรุ่นที่ 14

เปิดรับสมัครคัดเลือก : วันที่  9– 31 มกราคม 2560 (ผ่านเว็บไซต์ scbsme.scb.co.th)
ประกาศผลการคัดเลือก : สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2560
วันเปิดอบรม : วันที่ 9-11 มีนาคม 2560 (เปิดโครงการและกิจกรรม Team Building)
วันอบรม : วันที่ 14, 21-22, 30 มีนาคม วันที่ 19-20, 26-27 เมษายน วันที่ 4, 11 และ 18 พฤษภาคม 2560
วันสิ้นสุดการอบรม : วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 (พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร)

เนื้อหาหลักสูตร

 • Business Management
 • Business Inspiration from Real Success Cases
 • Sales Management & E-Commerce
 • Marketing (Branding, Digital Marketing, Customer Insight & Product Design Innovation)
 • Financial Management
 • AEC Perspectives
 • Business Matching
 • SME Clinic
 • Business Cluster Group work

ขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจค่ะ