ขณะนี้โครงการปิดรับสมัครแล้ว !!!
หลักสูตร SCB IEP รุ่นที่ 15
(โครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร)

หลักสูตรโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. เจ้าของธุรกิจ อายุตั้งแต่ 35-50 ปี
2. ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
3. มีประสบการณ์บริหารธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี และบริหารธุรกิจที่ใช้สมัครมาอย่างน้อย 1 ปี
4. มีแผนธุรกิจที่ต้องการรับคำแนะนำเพื่อพัฒนาธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น
5. มีเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่ดีที่พร้อมแชร์กับผู้เข้าร่วมโครงการ

กระบวนการดำเนินโครงการ

แบ่งเป็น 6 ส่วน ดังนี้
​- การบรรยายและ Workshop ให้ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจยุคใหม่
- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ SME ณ SCB Business Center
- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธุรกิจและการให้คำแนะนำทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
- การสร้างเครือข่ายพันธมิตรของผู้ประกอบการในรุ่นที่อบรมและระหว่างรุ่น เพื่อต่อยอดให้เกิดโอกาสธุรกิจใหม่ๆ
- การศึกษาดูงานการบริหารธุรกิจต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- การติดตามผลการดำเนินธุรกิจตามแผนที่กำหนด

ระยะเวลาในการอบรมรุ่นที่ 15

เปิดรับสมัครคัดเลือก :
สัปดาห์ที่ 3 เมษายน-สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤษภาคม 2561 (ผ่าน
www.scbsme.com) ปิดรับสมัคร 25 พ.ค. 61 เวลา 18.30 น.
คัดเลือกรอบแรก : สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤษภาคม 2561
คัดเลือกรอบที่ 2 : สัปดาห์ที่ 5 ของเดือนพฤษภาคม 2561
คัดเลือกรอบสุดท้าย : สัปดาห์ที่ 1-2 ของเดือนมิถุนายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือก : สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน 2561
วันเปิดอบรม : วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 (เปิดโครงการและกิจกรรม Team Building)
วันสิ้นสุดการอบรม : วันศุกร์ 24 สิงหาคม 2561 (พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร)
*หลังจบหลักสูตร มีการจัด SCB IEP Business Trip ศึกษาดูงานต่างประเทศ

เนื้อหาหลักสูตร

- Business Plan
- Design Thinking & Business Mind Map
- Sales Management
- Marketing Strategy & Digital Marketing Plan
- Operation Management
- Financial Empowerment
- Innovation
- Business Case Sharing

ขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสนใจค่ะ