ประสบการณ์ธุรกิจ / การเดินบัญชี

ปัจจุบันสำหรับสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารมีข้อกำหนดว่าลูกค้าต้องมีประสบการณ์และมีรายได้จากธุรกิจที่มาขอกู้อย่างน้อย 3 ปี ดังนั้นกรณีประสบการณ์ธุรกิจหรือรายได้จากธุรกิจไม่ถึง 3 ปี สาขาสามารถเสนอสินเชื่อบุคคลหรือ สินเชื่ออเนกประสงค์ เช่น Speedy Cash หรือ My Home My Cash ได้

ธนาคารมีข้อกำหนดว่าลูกค้าที่จะขอสินเชื่อธุริกจ ต้องมีประสบการณ์และมีรายได้มาจากธุรกิจที่มาขอกู้อย่างน้อย 3 ปี ดังนั้นกรณีประสบการณ์ธุรกิจหรือรายได้จากธุรกิจไม่ถึง 3 ปี สาขาสามารถเสนอสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่ออเนกประสงค์ เช่น Speedy Cash หรือ My Home My Cash ได้

ลูกค้าสามารถใช้เอกสารอื่น ๆ เช่น งบการเงินภายใน บิลการค้า ใบเสียภาษี มาเป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณารายได้ อย่างไรก็ตามหากลูกค้าเดินบัญชีผ่านธนาคารจะช่วยทำให้การพิจารณาสินเชื่อง่ายขึ้น รวมถึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขต่างๆที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

รับพิจารณา โดยลูกค้าสามารถใช้เอกสารทางการค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น เอกสารสั่งซื้อสินค้าจากคู่ค้า ใบแจ้งหนี้(Invoice) ใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น เพื่อเป็นหลักฐานการดำเนินธุรกิจได้

เนื่องจาก ธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้งกิจการยังไม่มีข้อมูลทางการเงินที่เพียงพอที่ธนาคารจะนำไปประเมินความสามารถทางธุรกิจ และถือว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และเพราะธนาคารไม่สามารถประเมินความสามารถทางธุรกิจได้จึงไม่สามารถอนุมัติการปล่อยกู้ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากลูกค้ามีการเดินบัญชีผ่านธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ก็จะช่วยให้ธนาคารสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา และประเมินความสามารถทางธุรกิจของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ

โดยปกติระยะเวลาปล่อยกู้อยู่ที่ 7 ปี ตามเงื่อนไขที่แต่ละโปรแกรมกำหนด โดยกู้ได้สูงสุด 5 เท่าของราคาประเมินหลักประกัน

ลูกค้าไม่มีหลักประกันสามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ลูกค้าสามารถกู้โดยไม่ใช้หลักประกันได้โดยมีเงื่อนไขต้องจ่ายตรงคู่ค้า หรือเป็นสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ

ได้
ธนาคารมีการพิจารณาวงเงิน Top Up เพิ่มให้สำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่า และมีประวัติผ่อนชำระที่ดีกับธนาคาร โดยอาจให้วงเงินที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมสำหรับลูกค้าเดินบัญชีกับธนาคารอย่างสม่ำเสมอ

โดยปกติธนาคารอนุมัติวงเงินโดยพิจารณาจาก ประวัติการผ่อนชำระในเครดิตบูโรที่ผ่านมาและมูลค่าหลักประกันว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งหากไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ธนาคาร ลูกค้าจะได้รับวงเงินตามที่ขออนุมัติ

สาขาสามารถช่วยคุณลูกค้าประเมินในเบื้องต้นได้ว่า สินเชื่อที่ลูกค้าต้องการขอเข้าหลักเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคารหรือไม่ อย่างไรก็ตามผลพิจารณาขั้นสุดท้ายจะทราบจากผู้อนุมัติสินเชื่อหลังจากส่งใบคำขอไปแล้ว และจะมีผู้ดูแลลูกค้าแจ้งผลการอนุมัติให้ลูกค้าทราบ

หลักประกัน

ธุรกิจที่ธนาคารมีนโยบายให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไม่ได้ห้าม เสนอขอสินเชื่อแต่จะพิจารณาอย่างเข้มงวด เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจสูง ทั้งนี้ข้อมูลธุรกิจที่ธนาคารมีนโยบายให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ถือเป็นข้อมูลภายในองค์กร ไม่ควรเปิดเผยให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกรับทราบ เนื่องจากเป็นนโยบายภายในธนาคารที่อาจมีการทบทวนเปลี่ยนแปลงได้

การพิจารณาสินเชื่อ สามารถนำข้อมูลโปรเจคมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อได้ ควบคู่กับการพิจารณามูลค่าหลักประกัน

สามารถนำมาประกอบการพิจารณาได้ อย่างไรก็ตามลูกค้าต้องมีหลักประกันประเภทที่ธนาคารกำหนดดังต่อไปนี้มาขอสินเชื่อด้วย ได้แก่หลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินเปล่า (ยกเว้น สิทธิการเช่า โรงเรียน โรงพยาบาล ที่ป่าสงวน ที่นา เป็นต้น) และหลักประกันประเภทสังหาริมทรัพย์ เช่น เงินฝาก หนังสือค้ำประกัน ตั๋วสัญญาแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ เป็นต้น

ประเภทหลักประกัน
หลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินเปล่า (ยกเว้น สิทธิการเช่า โรงเรียน โรงพยาบาล ที่ป่าสงวน ที่นา เป็นต้น) และหลักประกันประเภทสังหาริมทรัพย์ เช่น เงินฝาก หนังสือค้ำประกัน ตั๋วสัญญาแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ เป็นต้น
กรรมสิทธิ์หลักประกัน
กรณีนิติบุคคลกรรมสิทธิ์ต้องเป็นของ ผู้กู้ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นกรณีบุคคลธรรมดากรรมสิทธิ์ต้องเป็นของ ผู้กู้ บิดา มารดา คู่สมรส (จดทะเบียน) พี่น้อง หรือบุตร

ปัจจุบันสามารถกู้ได้สูงสุด 5 เท่า ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท หรือกู้ได้สูงสุด 3 เท่า ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียม

ธนาคารเก็บค่าธรรมเนียม Front End Fee เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอนุมัติสินเชื่อ โดยเป็นนโยบายปกติของหลายๆธนาคารซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นคนละส่วนกับอัตราดอกเบี้ย ที่คิดตามประเภทธุรกิจและรูปแบบของสินเชื่อตาม Product Program

ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อประมาณ 3% ของวงเงินสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมในการประเมินราคา จะถูกกำหนดโดยบริษัทประเมิน ซึ่งทางธนาคารไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับค่าธรรมเนียมดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามทางธนาคารได้มีการเจรจาต่อรองกับบริษัทประเมิน เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าปกติ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการแนะนำมาจากธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อธุรกิจของทางธนาคารจะอ้างอิงดอกเบี้ย MRR โดยอยู่ระหว่าง 7.5%-10% ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และประเภทของสินเชื่อที่ลูกค้าขอ รวมถึงคุณสมบัติลูกค้าอื่น ๆ เช่น ถ้าลูกค้ามีประวัติผ่อนชำระดี มีการเดินบัญชีที่ดี ก็อาจจะได้รับพิจารณาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ธนาคารพิจารณาอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าชั้นดี และมีการเดินบัญชีกับธนาคารอย่างสม่ำเสมอ

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

1 เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
2 หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
3 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
4 สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
5 หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
6 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ*
7 งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี*

หมายเหตุ : เอกสารเฉพาะลูกค้านิติบุคคล

BCM

BCM ย่อมาจาก Business Cash Management ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์ด้านการรับ-จ่ายเงิน และการบริหารจัดการบัญชี เช่น
1 ฝาก ถอน โอน ข้มเขตที่สาขา
2 โอนบัญชีจ่ายคู่ค้า
3 จ่ายเงินเดือนพนักงาน
4 การรับฝากเช็คข้ามเขต (Local Collect)
5 ธนาคารออนไลน์ (Business Net)

ธนาคารมีการจัดทำ BCM Package สำหรับลูกค้า SME แบ่งเป็น 3 แพคเกจ ตามขนาดของลูกค้า โดย BCM Package ที่จัดทำขึ้นนี้ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านการรับ-จ่ายเงิน และการบริหารจัดการบัญชีของลูกค้า ที่ลูกค้า SME นิยมใช้มากที่สุด มานำเสนอให้กับลูกค้าในราคาที่คุ้มค่าเงินมากกว่าการที่ลูกค้าซื้อแยกทีละ ผลิตภัณฑ์

คำถามอื่น ๆ

การทำประกันชีวิตควบคู่ไปกับสินเชื่อ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเพราะจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจและครอบครัวของลูกค้า อีกทั้งยังถือเป็นเงินออมหรือเงินทุนระยะยาวสำหรับอนาคต และยังช่วยลดภาษีสำหรับผู้บริหารอีกด้วย