• วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ (Start Up)
  • ผู้กู้บุคคลธรรมดา สูงสุด 5 ล้านบาท
  • ผู้กู้นิติบุคคล สูงสุด 10 ล้านบาท
 • วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม
  • ผู้กู้บุคคลธรรมดา สูงสุด 10 ล้านบาท
  • ผู้กู้นิติบุคคล สูงสุด 40 ล้านบาท

1.สำหรับผู้ประกอบการ

 • อายุกิจการไม่ถึง 3 ปี
 • มีหนังสือรับรองการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่

2.สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม

 • เป็น SMEs ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ด้วยเครื่องมือประเมินเทคโนโลยี TTRS หรือเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่ บสย. กําหนด หรือมีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สํานักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว./SPA) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ บสย. เห็นชอบ
 • อายุกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 
วงเงินสินเชื่อ

1.สำหรับผู้ประกอบการ (Star Up)

 • ผู้กู้บุคคลธรรมดา สูงสุด 5 ล้านบาท
 • ผู้กู้นิติบุคคล สูงสุด 10 ล้านบาท

2.สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม

 • ผู้กู้บุคคลธรรมดา สูงสุด 10 ล้านบาท
 • ผู้กู้นิติบุคคล สูงสุด 40 ล้านบาท
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อ
 • สำหรับลูกค้าที่อนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินกู้เพื่อใช้ในธุรกิจ, เป็นเงินทุนหมุนเวียน, เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานประกอบการทั้งนี้ต้องเป็นสินเชื่อใหม่ (ไม่ใช่ Refinance) สำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีผู้กู้ร่วมหลายคนให้ใช้อายุน้อยที่สุด)
 • กรณีมีการค้ำประกันโดย บสย. ผู้กู้จะต้องมีหลักฐานแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือภาษีธุรกิจเฉพาะจากกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบันหรือ 1 ปีก่อนหน้า
 • คุณสมบัติลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation) คือ เป็น SMEs ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ด้วยเครื่องมือประเมินเทคโนโลยี TTRS หรือเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่ บสย. กําหนด หรือมีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สํานักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว./SPA) หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ บสย. เห็นชอบ
 • วงเงินกู้ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ที่เป็นบุคคลธรรมดาสูงสุด 5 ล้านบาทและนิติบุคคลสูงสุด 10 ล้านบาท  วงเงินกู้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation) ที่เป็นบุคคลธรรมดาหน่วยงานของรัฐรับรองสูงสุด 10 ล้านบาทและ นิติบุคคลหน่วยงานของรัฐรับรองสูงสุด 40 ล้านบาท
 • การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ และการเบิกใช้สินเชื่อและเอกสารประกอบการพิจราณาเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร และ บสย. กำหนด

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ