ลักษณะบริการ

 • รับวางบิลและตรวจสอบเอกสารในการวางบิล
 • จัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารการวางบิล
 • รวบรวมเอกสารและข้อมูลให้กับบริษัท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • บริการครบวงจรทั้งด้านการจ่ายเงิน และวางบิลในจุดเดียว
 • ใช้ระบบบาร์โคดเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน
 • จัดทำข้อมูลการวางบิลให้กับบริษัท เพื่อวางแผนการบริหารเงิน
 • ให้บริการตรงตามเงื่อนไขการรับวางบิลที่บริษัทต้องการ

ประโยชน์

 • ลดภาระงาน
  • ลดขั้นตอนและภาระงานในการวางบิลของบริษัท
  • ลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในการวางบิลของคู่ค้า
 • สะดวก - บริษัทได้รับข้อมูลสรุปการวางบิลเพื่อการทำจ่ายในรอบถัดไป
 • ประหยัด - ลดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดเตรียมการรับวางบิลทั้งด้านบุคคลากรและเอกสารต่างๆ
 • ข้อมูลถูกต้อง - มั่นใจได้รับข้อมูลและเอกสาร ถูกต้อง ตรงเวลา

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ