ลักษณะบริการ

 • บริการแจ้งเตือนที่สามารถเลือกรับเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ เพื่อทราบความเคลื่อนไหวของบัญชี เงินฝากผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS) และ/หรือ E-mail เมื่อมีรายการฝาก ถอน ชำระเงิน หรือโอนเงินเข้า/ออก จากบัญชีที่สมัครใช้บริการ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ทางธุรกิจ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • แจ้งเตือนมาตรฐาน (Standard) ประกอบด้วย
  • ยอดเงินคงเหลือในบัญชี (Balance Alert) แจ้งยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ (Available Balance) ของบัญชี  เงินฝากที่สมัครบริการ โดยเลือกรอบวัน-เวลาการแจ้งเตือน (เลือกได้รายวันหรือรายสัปดาห์ อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้
   รายวัน: เลือกเวลา 07:00 น. หรือ 17:00 น.
   รายสัปดาห์: เวลา 07:00 น. (เลือกได้วันใดวันหนึ่ง)
  • ความเคลื่อนไหวรายการของบัญชีเงินฝาก (Transaction Alert) แจ้งรายการเคลื่อนไหวของเงินสด เงินโอน หรือเช็คในรายการ ฝาก/โอนเงิน หรือรายการถอน/โอนออก ของบัญชีเงินฝาก ที่สมัครบริการ
  • รายการเช็คคืน (Cheque Return Alert) แจ้งเตือนรายการเช็คคืนที่ไม่สามารถทำการเรียกเก็บเงินจาก ผู้สั่งจ่ายได้ ที่ผู้ขอใช้บริการนำฝากเข้าบัญชีที่สมัครบริการ
 • แจ้งผลการชำระเงินกู้ (Loan Payment Alert) กรณีที่ผู้ขอใช้บริการกู้เงินกับธนาคาร และเมื่อมีการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดหรือบางส่วน ระบบจะแจ้งผลการชำระคืนเงินกู้จำนวนดังกล่าว
 • แจ้งผลสถานะของการทำรายการล่วงหน้าผ่าน SCB Business Net (Scheduling Alert) เมื่อผู้ขอใช้บริการสร้างรายการชำระเงิน หรือรายการหักบัญชีอัตโนมัติล่วงหน้าไว้ ระบบจะแจ้งผลดำเนินการ เมื่อถึงกำหนดเวลาทำรายการนั้นๆ
 • แจ้งสรุปรายการบริการรับชำระเงิน (Bill Payment  Summary Alert) เป็นการแจ้งสรุปยอดเงิน และจำนวนรายการของบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (SCB Bill Payment) ที่เข้าบัญชีที่สมัครบริการไว้

ประโยชน์

 • เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้า
 • สะดวกสบาย กับการแจ้งเตือนรายการเคลื่อนไหว และยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ของบัญชีที่สมัครบริการ ส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ E-mail ที่ลงทะเบียนไว้
 • มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี ทราบทันที เมื่อมีเงินเข้าหรือเงินออก

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ