ลักษณะบริการ

  • ธนาคารรับบริหารและจัดการจ่ายชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับคู่ค้า หรือผู้รับเงิน ด้วยการออกเช็คธนาคาร ดราฟท์ หรือ Corporate Cheque ตามคำสั่งของบริษัท พร้อมออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Certificate) และ Payment Advice ให้กับผู้รับเงินตามความต้องการของบริษัท รวมถึงรับหน้าที่เรียกเก็บเอกสารการขอรับเช็ค (ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หรือใบวางบิล) คืนให้กับบริษัท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • มีศูนย์จ่ายเช็คครอบคลุมเขตธุรกิจหลัก พร้อมบริการสอบถามข้อมูลการรับเช็คล่วงหน้า
  • มีรายงานสถานะของเช็ค (เช็คคงค้าง เช็คส่งให้ผู้รับแล้วแต่ยังไม่ขึ้นเงิน และเช็คขึ้นเงินแล้ว) ผ่านธนาคารออนไลน์ SCB Business Net ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
  • บริการแจ้งการออกเช็คไปยังผู้รับเงินผ่าน Fax, e-mail หรือ SMS

ประโยชน์

  • สะดวก - ปลดภาระการลงนามสั่งจ่ายเช็คของผู้บริหาร และลดกระบวนการจัดเตรียมเช็คและเอกสารของบริษัท
  • ประหยัด - ลดค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท
  • ยืดหยุ่น - บริษัทสามารถเลือกจ่ายเช็คผ่านศูนย์จ่ายเช็ค และเคาน์เตอร์สาขาได้หลายแห่งทั่วประเทศ
  • รวดเร็ว - สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของเช็ค และนำข้อมูลไปกระทบยอดบัญชีผ่านระบบ SCB Business Net ตลอด 24 ชม.

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ