ต่อยอดความสำเร็จให้ธุรกิจวัสดุก่อสร้างด้วย Construction Materials Solution
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Single Account Plus วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
เครดิดคู่ค้าดีด้วยวงเงิน Supplier Direct Payment
ลดต้นทุนโอนฟรี ผ่านระบบ SCB Business Anywhere
สิทธิพิเศษดีๆ เมื่อใช้ SCB Payroll Cash Card, Partner

รายละเอียดสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงแก่ Supplier
 • วงเงิน O/D หรือ P/N ซึ่งมีเงื่อนไขชำระเงินตรงให้แก่คู่ค้าที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารเท่านั้น
 • วงเงินไม่มีหลักประกัน (Clean) ส่วนแรก สูงสุด 10 ล้านบาท สัดส่วนหลักประกันส่วนต่อมา 150% LTAV
 • หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติและตั้งวงเงินไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

คุณสมบัติลูกค้า สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงแก่ Supplier
 • ผู้ประกอบธุรกิจ และมียอดขายต่อปีมากกว่า 75 จนถึง 500 ล้านบาท
 • ผู้กู้ต้องดำเนินธุรกิจ และมีรายได้มาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
รายละเอียดสินเชื่อ Single Account Plus
 • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบัญชีเดียวในการประกอบธุรกิจ
 • วงเงินสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (กรณีวงเงินเกิน 50 ล้านบาทใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • พิเศษ 2 ปีแรกอัตราดอกเบี้ย 5% หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามเงื่อนไขสินเชื่อบัญชีเดียว SME Single Account Plus 
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติและตั้งวงเงินไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น  
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุด 1 ปี

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

คุณสมบัติลูกค้า สินเชื่อ Single Account Plus
 • ผู้ประกอบธุรกิจ และมียอดขายต่อปีมากกว่า 75 จนถึง 500 ล้านบาท
 • ผู้กู้ต้องดำเนินธุรกิจ และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 4 ปี
เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นเกิน 30% / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
ทำธุรกิจ Construction Materials สบายใจ ไม่สะดุด ด้วย Solution ดีๆ


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222