สินเชื่อสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์
ประเภทวงเงิน 
 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
วงเงินสินเชื่อ
 • วงเงินสูงสุดไม่เกินมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ ตามเอกสารการรับรองสิทธิ์จากแฟรนไชส์

ระยะเวลาผ่อนชำระ
 • ไม่เกินระยะเวลาตามอายุสัญญาแฟรนไชส์
อัตราดอกเบี้ย
 • อ้างอิง MRR ตามประกาศของธนาคาร (MRR 6.345% ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)
รายละเอียดสิินเชื่อ 
 • มีหลักประกัน
 • ไม่มีหลักประกัน
 • บสย. ค้ำประกัน

  ขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์ซอร์แต่ละแบรนด์ (ที่ผ่านการคัดเลือกจากธนาคาร)

  ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 สำหรับลูกค้าที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า                  

คุณสมบัติลูกค้า
 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)

 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ

 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด


เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน

 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)

 • สำเนาทะเบียนการค้า และ/หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

 • เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์

กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  1. กรรมการผู้จัดการ
  2. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  4. ผู้ค้ำประกันทุกคน
  5. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  6. เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  1. กรรมการผู้จัดการ
  2. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  4. ผู้ค้ำประกันทุกคน
  5. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  6. เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)

 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล

 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี

 • เอกสารการเสียภาษี

 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร

 • เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222