ทุกเรื่องธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยโซลูชั่นดีๆ จาก SCB SME“เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบที่มีให้ Download

และโปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ“

ทุกการรับจ่ายง่ายกว่าที่เคย เพิ่มสภาพคล่องด้วยวงเงินเสริมธุรกิจ
เพิ่มขีดจำกัดให้ SME ด้วยสินเชื่อหมุนเวียนวงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท
ลดต้นทุนการเงินให้คล่องตัว ฟรี รับฝากเช็คข้ามเขต ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอน
เสริมแกร่งด้วยตัวช่วยทางธุรกิจ

 • Google My Business
 • GET/foodpanda/Lineman)
 • Dezpax
 • FreshKet
 • Humanica
 • AccRevo

รายละเอียดสินเชื่อ
 • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบัญชีเดียวในการประกอบธุรกิจ
 • วงเงินสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N), สินเชื่อเพื่อการนำเข้าและส่งออกทุกประเภท (Trade Finance) และ หนังสือค้ำประกัน (L/G)
 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด 1 ปี อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาของธนาคาร
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0 2722 2222
คุณสมบัติลูกค้า
 • ต้องดำเนินธุรกิจ และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 4 ปี
เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นเกิน 30% / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
ทุกเรื่องธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยโซลูชั่นดีๆ จาก SCB SME


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222