Industry Solution ธุรกิจร้านทอง

ระยะเวลาชำระเงินกู้

5-7 ปี


คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นผู้ประกอบการกิจการร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมียอดขายต่อปีไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจไม่ต่ำกว่า 10 ปี (หรือมีบุคคลในครอบครัวที่มีประสบการณ์ตรงไม่ตํ่ากว่า 10 ปี)

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

 • บริการรับจ่ายบริหารการเงิน (Business Cash Management)
 • ประกันวงเงินสินเชื่อธุรกิจ (Credit Life / Individual Life)
 

รายละเอียดสินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านทอง ทั้งรายใหม่และรายเก่า
 • วงเงินสินเชื่อระยะยาวหรือสินเชื่อหมุนเวียประเภท O/D และ P/N สูงสุด 2.5 เท่า ของมูลค่าประเมินหลักประกัน
 • พิเศษ วงเงินเบิกเกินบัญชีสูง (O/D) เพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ

 

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ