เคลียร์จบทุกเรื่องยากให้การทำธุรกิจรับเหมาภาครัฐ เป็นงานเบากว่าที่เคย


“เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบที่มีให้ Download

และโปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ“

วงเงินค้ำประกัน (L/G) สูงสุด 100 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน O/D, P/N สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน
ลดต้นทุนการทำธุรกิจด้วย มณีฟรีโซลูชั่น
ดีลพิเศษจาก Partner เฉพาะสำหรับลูกค้า SCB

รายละเอียดสินเชื่อ
 • วงเงินค้ำประกัน (L/G) สูงสุด 100 ล้านบาท (ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน O/D, P/N (Pre และ Post Finance) สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายใหม่หรือรายเก่า  
 • กรณีได้รับการจัดชั้น จากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ : ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานราชการไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • กรณีไม่มีการจัดชั้น ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และต้องมีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วและมีส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และเคยได้รับงานของหน่วยงานราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • รายได้จากงบสรรพากรเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาท
 • ไม่เคยมีประวัติทิ้งงาน
 • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล งบการเงินแสดงผลกำไรจากการดำเนินงานล่าสุดอย่างน้อย 2 ใน 3 ปี
เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นเกิน 30% / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
เคลียร์จบทุกเรื่องยากให้การทำธุรกิจรับเหมาภาครัฐ เป็นงานเบากว่าที่เคย


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222