นำส่งความสำเร็จรวดเร็วด้วย 
โซลูชั่นเพื่อธุรกิจการขนส่ง


“เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

โปรดศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบที่มีให้ Download

และโปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ“


รับ-จ่ายเงิน สะดวกปลอดภัย
เดินหน้ารวดเร็วด้วยสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ลดต้นทุนการเงินให้ธุรกิจคล่องตัวฟรี
ตัวช่วยทางธุรกิจพร้อมเดินหน้าไปด้วยกัน

รายละเอียดสินเชื่อ
 • วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถกระบะและเช่าซื้อรถบรรทุกครอบคลุมอุปกรณ์ต่อเติม
 • รถกระบะและรถบรรทุกที่ธนาคารสนันสนุนเป็นรถใหม่
 • ลักษณะรถบรรทุกที่ธนาคารให้การสนุนสนุน คือ หัวลาก , อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับรถและหางพ่วง ทั้งนี้ ธนาคารไม่สนันสนุนหางพ่วงที่ไม่มีหัวลาก 
 • วงเงินกู้เพื่อการชำระค่าเบี้ยประกัน วินาศภัย ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันภัย ประเภท 1, ประเภท 3 (Motor Insurance) พรบ. และค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ ประกันภัยความรับผิดชอบผู้ขนส่ง (Carrier Liabilities Insurance) ที่เกี่ยวพันกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • วงเงินสินเชื่อ Working Capital (O/D,P/N) สำหรับกรณีผู้ประกอบการรถขนส่งเท่านั้น

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นผู้ประกอบการ SME (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ที่มียอดขายตั้งแต่ 10 - 500 ลบ.  
 • ประกอบธุรกิจรถขนส่งและโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 ปี
เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นเกิน 30% / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
นำส่งความสำเร็จรวดเร็วด้วย โซลูชั่นเพื่อธุรกิจการขนส่ง


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222