Industry Solution ธุรกิจการขนส่งสินค้า

รายละเอียดสินเชื่อ

 • วงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อรถบรรทุก
  • ดาวน์ขั้นต่ำเพียง 10%
  • ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมทั้งตัวรถ อุปกรณ์และส่วนประกอบร่วมกับตัวรถ
  • ผ่อนนาน 60 งวด
 • วงเงินหมุนเวียน และ วงเงินสินเชื่อเพื่อสร้างที่จอดรถ
  • วงเงินสินเชื่อครบวงจร (OD, PN, LG ทุกประเภท และ Term Loan)
  • วงเงินสินเชื่อสูงไม่จำกัดจำนวนเท่าของหลักประกัน
  • สำหรับลูกค้ายอดขาย 75 ลบ. ขึ้นไป
  • วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกันสำหรับลูกค้ายอดขาย 10 - 75 ลบ.
 • บริการประกันภัยการขนส่ง
  • แพ็คเกจประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง และประกันภัยประเภท 1 ประเภท 3 สำหรับรถบรรทุก
  • พร้อมสินเชื่อเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัย
 • บริการธุรกรรมการเงิน (SCB SME Smartpay)
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 90%*
  • ฟรีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่าน SCB Business Net
  • มี 3 แพ็คเกจให้เลือกตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • โดยโครงการนี้จะมีการทำสัญญาที่ให้ลูกค้าลงนามซึ่งระบุเงื่อนไขการใช้วงเงินครอบคลุมเพื่อให้ลูกค้ารับทราบก่อนทำข้อตกลงกับธนาคาร • *เมื่อเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในแพ็คเกจ M กับค่าใช้จ่ายปกติ

คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นผู้ประกอบการ SME (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ที่มียอดขายตั้งแต่ 10 - 500 ลบ.
 • ประกอบธุรกิจรถขนส่งและโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 ปี

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกันและคู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายในหรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (มอจ.5)
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ