เปิดธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม ให้โตไวคล่องตัว
“เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบที่มีให้ Download

และโปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ“

วงเงิน L/G

สินเชื่อหมุนเวียน

เพื่อชำระตรง

ไปยังลูกค้า

และวงเงิน

หนังสือค้ำประกัน

ทุกการรับจ่าย

ง่ายกว่าที่เคย

รับเงินเดือน

ผ่านบัญชี SCB

เสริมแกร่งด้วย

ตัวช่วยทางธุรกิจ

ปลดล็อคธุรกิจ เครดิตคู่ค้าดี ด้วยวงเงิน Supplier Direct Payment
 • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระตรงไปยังคู่ค้าตามที่ระบุไว้กับธนาคาร ได้ทั้งวงเงิน O/D, P/N
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 10 ลบ. ไม่ต้องใช้หลักประกัน
ทำธุรกิจคล่องตัวเสริมแกร่งด้วย L/G Offering ดีๆ
 • วงเงินหนังสือค้ำประกันหลายประเภท ครอบคลุมความต้องการ ทั้ง Bid Bond (B/B), Performance Bond (P/B), Advanced Payment Bond (A/B), Retention Bond (R/B) และ L/G ค้ำประกันทั่วไป
 • วงเงินหนังสือค้ำประกันสูงสุด 50 ลบ.
 • ใช้หลักประกันต่ำ
คุณสมบัติลูกค้า วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน Supplier Direct Payment
 • เป็นผู้ประกอบการ SME (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
 • ดำเนินธุรกิจ และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี
คุณสมบัติลูกค้า วงเงินหนังสือค้ำประกัน L/G Offering 
 • เป็นผู้ประกอบการ SME (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล)
 • ดำเนินธุรกิจ และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี
เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อหมุนเวียน Direct Payment

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นเกิน 30% / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอวงเงินหนังสือค้ำประกัน L/G Offering

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นเกิน 30% / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
ทุกเรื่องธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยโซลูชั่นดีๆ จาก SCB SME


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222