ให้คุณเหนือกว่าใครในเวทีการค้าโลก กับโซลูชั่นเพื่อธุรกิิิจนำเข้า-ส่งออก


“เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบที่มีให้ Download

และโปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ“

รับ-จ่ายเงิน ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ง่าย สะดวก คุ้มค่า ด้วยค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ

 • SCB Global Solutions
 • SCB FX Online

ประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนำเข้าและส่งออก

 • SME Forward Contract


วงเงินนำเข้า-ส่งออก สูงสุด 50 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ธุรกิจไปได้ไกลด้วยตัวช่วยดีๆ จาก SCB

 • SCB Trade Portal
 • SCB Payroll
 • SCB SME O/D Payroll
 • Health Insurance
 • SCB SME Partner

รายละเอียดสินเชื่อ

1. วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า-ส่งออก : วงเงิน L/C, วงเงิน DL/C, วงเงิน T/R, วงเงิน P/C, วงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก EBLC และ EBC

2. วงเงินเสริมเพื่อเป็น Clearing Line ในการใช้วงเงินหลัก ให้เลือกได้ทั้งวงเงิน O/D, L/G (กรมศุลกากร) หรือวงเงิน Forward Contract สูงสุดไม่เกินวงเงินสินเชื่อ Trade Finance

 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท (ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

 • ระยะเวลาชำระเงินกู้ 180 วัน

คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายต่อปี 10-500 ล้านบาท
 • สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจและรายได้ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรสำเนา
 • เอกสารสิทธิหลักประกัน
ตัวช่วยธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก ที่มาพร้อมกับ Solution ครบวงจร
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222