ค้าขายคล่องตัว โตทุกตลาดด้วยโซลูชั่นเสริมพลังธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง


“เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบที่มีให้ Download

และโปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ“

เสริมศักยภาพทางการเงิน

 • สินเชื่อ Single Account Plus  วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
 • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการชำระตรงแก่ Supplier วงเงินไม่มีหลักประกันส่วนแรก (Clean) สูงสุดถึง 10 ล้านบาท

ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ให้กับธุรกิจ

 • มณี Free Solution
 • Business Anywhere
 • เครื่องรูดบัตร EDC

ธุรกิจไปไกลด้วยตัวช่วยดี ๆ จาก SCB

 • SCB Payroll
 • SCB SME OD Payroll

พันธมิตรช่วยจัดการธุรกิจง่ายขึ้น

 • Giztix
 • Timemint

รายละเอียดสินเชื่อ Single Account Plus
 • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบัญชีเดียวในการประกอบธุรกิจ
 • วงเงินสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (กรณีวงเงินเกิน 50 ล้านบาทใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • พิเศษ 2 ปีแรกอัตราดอกเบี้ย 5% หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามเงื่อนไขสินเชื่อบัญชีเดียว SME Single Account Plus
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติและตั้งวงเงินไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุด 1 ปี
รายละเอียดสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระเงินตรงแก่ Supplier
 • วงเงิน O/D หรือ P/N ซึ่งมีเงื่อนไขชำระเงินตรงให้แก่คู่ค้าที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารเท่านั้น
 • วงเงินไม่มีหลักประกัน (Clean) ส่วนแรก สูงสุด 10 ล้านบาท สัดส่วนหลักประกันส่วนต่อมา 150%LTAV
 • หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือเงินฝาก
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติและตั้งวงเงินไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
คุณสมบัติลูกค้า สินเชื่อ Single Account Plus
 • ผู้ประกอบธุรกิจ และมียอดขายต่อปีมากกว่า 75 จนถึง 500 ล้านบาท
 • ผู้กู้ต้องดำเนินธุรกิจ และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 4 ปี
คุณสมบัติลูกค้า สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระตรงแก่ Supplier
 • ผู้ประกอบธุรกิจ และมียอดขายต่อปีมากกว่า 75 จนถึง 500 ล้านบาท
 • ผู้กู้ต้องดำเนินธุรกิจ และมีรายได้มาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ Single Account Plus และ สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อชำระตรงแก่ Supplier

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นเกิน 30% / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
ทุกเรื่องธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ด้วยโซลูชั่นดีๆ จาก SCB SME
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222