ลักษณะบริการ

 • ธนาคารให้บริการรวบรวมเงินจากบัญชีเดินสะพัดของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคารต่างๆ มารวมไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเดินสะพัดของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์เพียงบัญชีเดียวเพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินไปบริหารต่อได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยธนาคารจะรับทำหน้าที่แทนบริษัทในการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชีของบริษัทที่มีอยู่กับธนาคารต่างๆ ตามที่บริษัทมอบหมาย และนำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของบริษัท

  หมายเหตุ: ให้บริการเฉพาะลูกค้านิติบุคคลที่ผ่านการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • สามารถเลือกรูปแบบการขอใช้บริการกับธนาคารได้ 3 รูปแบบ
  1. Pre-signed: บริษัทมอบเช็คที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทให้กับธนาคาร
  2. Scan Signature: บริษัทมอบเช็คและมอบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผุ้มีอำนาจลงนามของบริษัทให้กับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารดำเนินการพิมพ์ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวลงบนเช็ค
  3. Power of attorney (POA): บริษัทมอบเช็คพร้อมทำหนังสือมอบอำนาจให้ธนาคารเป็นผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวให้ธนาคารต่างๆ รับทราบ
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินเข้าจาก SCB Business Net ได้ทันที
 • สามารถตรวจสอบยอดเงินโอนออกจากธนาคารต่างๆ ได้จากรายงานประจำวันพร้อมสรุปรายงานประจำเดือน

ประโยชน์

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินที่มีบัญชีอยู่กับหลายๆธนาคาร ช่วยเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยรับ
 • สะดวกและประหยัดเวลาในการดำเนินการจัดการด้านการเงิน โดยการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้กับธนาคาร
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการโอนเงินต่างธนาคาร

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ