ประเภทวงเงิน

 • วงเงินหมุนเวียน (O/D)

วงเงินสูงสุด

 • 5 ล้านบาท

ดอกเบี้ย

 • สูงสุด MRR + 4.0% ต่อปี

คุณสมบัติลูกค้า

 • สำหรับลูกค้าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อใช้ชำระตรงให้กับคู่ค้า (Supplier)

ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ

 • ≥3 ปี

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ