ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินหมุนเวียน (O/D)

วงเงินสูงสุด

 • 20 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • สูงสุด 10 ปี

ดอกเบี้ย

 • เท่ากับอัตราดอกเบี้ยจากที่เดิม ลบ 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า MRR - 1.0% สำหรับปีแรก

คุณสมบัติลูกค้า

 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงินอื่น ที่ต้องการวงเงินสินเชื่อเพิ่ม

ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ

 • ≥3 ปี

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ (กรณีนิติบุคคล)
 • สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่า, ใบมรณบัตร (ถ้ามี)
 • สลิปเงินเดือน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ