สินเชื่อธุรกิจรีไฟแนนซ์ (ใช้หลักประกัน)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน 1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 
วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท
ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-0.50% ต่อปี
รายละเอียดสินเชื่อ

สินเชื่อธุรกิจสำหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจ หรือ นิติบุคคล

วัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 
 • เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ 
 • เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ

ประเภทวงเงินสินเชื่อ มีดังนี้

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกุ้หมุนเวียน (OD)
 • หนังสือค้ำประกัน (LG)

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการสมัคร
 • บุคคลธรรมดา
  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
  2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
  4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด 

 • นิติบุคคล
  1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
  2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
  4. หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
  5. งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
  6. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  7. เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
  8. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด 
 คุณสมบัติลูกค้า และ ประเภทหลักประกัน

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท
 • อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิชย์/อาคารชุด/ที่ดินว่างเปล่า/ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (เช่น โกดัง โรงงาน) เป็นต้น
 • หลักประกันต้องปลอดภาระ (ส่วนที่เกินยอดหนี้เดิมและราคาประเมินหลักประกันจะต้องได้รับการค้ำประกันจาก บสย.)
 • ประสบการณ์ในการทำธุรกิจมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน 1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 (ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากทางธนาคาร)                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222