จุดเด่นผลิตภัณฑ์
วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
ฟรี! ค่าธรรมเนียมโอน-จ่าย รับฝากเช็คข้ามธนาคาร
รับดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการฝากเงินบัญชีเดินสะพัด
มอบสิทธิพิเศษจาก AccRevo บริษัทบริหารจัดการเอกสาร ด้วยระบบบันทึกบัญชีออนไลน์
 • ฟรี! 1 ปี มูลค่า 8,000 บาท
 • รับส่วนลด 5,000 บาท สำหรับการจัดทำบัญชี
รายละเอียดสิินเชื่อ 
 • สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นบัญชีเดียวในการประกอบธุรกิจ
 • วงเงินสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D), ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (กรณีวงเงินเกิน 50 ล้านบาทใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • พิเศษ 2 ปีแรกอัตราดอกเบี้ย 5% หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยปกติตามเงื่อนไขสินเชื่อบัญชีเดียว SME Single Account Plus 
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติและตั้งวงเงินไม่เกิน วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น
 • ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุด 1 ปี
คุณสมบัติลูกค้า
 • นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ และมียอดขายต่อปีมากกว่า 75 จนถึง 500 ล้านบาท
 • ดำเนินธุรกิจ และมีรายได้จากธุรกิจที่นำมาขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 4 ปี
เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 4 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222