สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาภาครัฐ

พร้อมเดินหน้าทุกงานก่อสร้างภาครัฐ
วงเงินค้ำประกัน (L/G) สูงสุด 100 ล้านบาท 
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน O/D, P/N (Pre และ Post Finance) สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน
ลดต้นทุนในการทำธุรกิจด้วย มณีฟรีโซลูชั่น 
 • ลดต้นทุนการทำธุรกรรมยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่าน SCB Business Anywhere นาน 1 ปี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินและรับฝากเช็คข้ามเขตตลอดไป เมื่อชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจเพื่อการเติบโตกับ โปรแกรมพจมาน 2 ระบบ ERP 
 • เพื่อช่วยการบริหารงานก่อสร้างแบบครบวงจร (บัญชี การเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง และคลังสินค้า)
 • ลูกค้าที่สนใจสมัครเพียงแค่โปรแกรมพจมาน 2 ด้วยราคาโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า SCB คลิก 
รายละเอียดสิินเชื่อ 
 • วงเงินค้ำประกัน (L/G) สูงสุด 100 ล้านบาท (ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

 • วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน O/D, P/N (Pre และ Post Finance) สูงสุด 100% ของมูลค่าหลักประกัน

  ระยะเวลาการใช้โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่  1 พ.ค. 63  -  31 ธ.ค. 63 

  ข้อการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด              


คุณสมบัติลูกค้า
 • เป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายใหม่หรือรายเก่า
 • กรณีได้รับการจัดชั้น จากหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ : ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างกับหน่วยงานราชการไม่ต่ำกว่า 3 ปี

 • กรณีไม่มีการจัดชั้น ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจมาไม่ต่ำากว่า 5 ปี และต้องมีทุนจดทะเบียนชำาระแล้วและมีส่วนของผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ต่ำากว่า 10 ล้านบาท และเคยได้รับงานของหน่วยงานราชการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

 • รายได้จากงบสรรพากรเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาท

 • ไม่เคยมีประวัติทิ้งงาน

 • กรณีผู้กู้เป็นนิติบุคคล งบการเงินแสดงผลกำไรจากการดำเนินงานล่าสุดอย่างน้อย 2 ใน 3 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 4 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222