สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่เพื่อไว้ใช้ในธุรกิจ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

วงเงินสูงสุด 30 ล้านบาท
ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

ใช้รถเป็นหลักประกัน ไม่ต้องมีหลักประกันเพิ่ม
DigiMove
 • ช่วยจัดสรรเส้นทางขนส่งให้กับรถส่งของ โดยสามารถตรวจสอบตำแหน่งผู้ขับและสถานะการส่งสินค้าในแต่ละจุดแบบเรียลไทม์ ทดลองใช้งานฟรีนาน 1 ปี (จำกัด 1 ผู้ใช้งาน/สิทธิ์) หรือเลือกสมัครแพจเกจ (1 ผู้ใช้งาน) ในราคาเพียง 590 บาท สมัคร
รายละเอียดสินเชื่อ
 • ประเภทสินเชื่อเช่าซื้อธุรกิจ
 • กู้ได้สูงสุด 30 ล้านบาท
 • ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมสูงสุด 1.5% 
 • อัตราดอกเบี้ย อ้างอิง MOR / MLR ตามประกาศของธนาคาร (MOR 5.845 / MLR 5.250 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
 • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้ผู้มีบัญชีของธนาคารในการเข้าร่วมโครงการเท่านั้นผู้สนใจสามารถสมัครเปิดบัญชีและสมัครใช้บริการของทางธนาคารตามที่กำหนดไว้ได้ (สมัครฟรี! SCB Business Anywhere และ/หรือ แอป SCB EASY)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด                      
คุณสมบัติลูกค้า
 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของธนาคาร
 • เป็นผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ใช้ในกิจกรรมเพื่อการขนส่งที่ใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Clean transportation Fleet)
 • สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้น

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 4 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222