โซลูชั่นครบวงจรเพื่อการทรานส์ฟอร์มธุรกิจภายใต้ 8 แกนหลัก พร้อมสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อลูกค้า SCB SME
 • SME Digital Transformation เพื่อการทรานส์ฟอร์มธุรกิจธุรกิจสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สมัคร

 • SME Back-End Advance เพื่อความแอดวานซ์ในการขายผ่านตัวช่วย dashboard และรับออเดอร์แบบเรียลไทม์ สมัคร

 • SME Smart Packaging เพื่อสร้างคุณค่าในกับสินค้าและประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าเมื่อได้รับสินค้าด้วยการดีไซน์และบรรจุภัณฑ์ สมัคร

 • SME All-in-One ช่วยให้การสต๊อกสินค้า แพ็ค รวมถึงการจัดส่งง่ายกว่าที่เคยแบบครบวงจร สมัคร

 • Logistics for SME การขนส่งหลากหลายประเภท หลากหลายราคาที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม สมัคร

 • CRM Intelligence การทำ CRM เพื่อรักษาฐานลูกค้าในยุคปัจจุบัน สมัคร

 • Cashless ตัวช่วยการรับ จ่ายเงินแบบ cashless จาก SCB ที่ลูกค้าเลือกจ่ายได้ตามต้องการ สมัคร

 • SME Business Growth เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในธุรกิจให้คุณหมดห่วงเรื่อง cash flow สมัคร

*โปรดอ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการสมัคร


โซลูชั่นครบวงจรเพื่อทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่การปรับตัวแบบ New Normal
เพิ่มช่องทางและโอกาสในการขาย

สะดวกสบายเรื่องการบริหารจัดการทั้งงานหน้าบ้าน และหลังบ้าน
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ
คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากทางพาร์ตเนอร์ของ SCB SME
 • มีบัญชีเงินฝากของธนาคาร และใช้บริการ SCB Business Anywhere และ/หรือ แอป SCB EASY
 • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้ผู้มีบัญชีของธนาคารในการเข้าร่วมโครงการเท่านั้นผู้สนใจสามารถสมัครเปิดบัญชีและสมัครใช้บริการของทางธนาคารตามที่กำหนดไว้ได้ (สมัครฟรี! SCB Business Anywhere และ/หรือ แอป SCB EASY)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด                      
คุณสมบัติลูกค้าการสมัครสินเชื่อเพื่อการหมุนเวียนธุรกิจ (SCB Business Growth)
 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของธนาคาร
 • สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
เอกสารประกอบการสมัครเบื้องต้นในการสมัครสินเชื่อเพื่อการหมุนเวียนธุรกิจ (SCB Business Growth)

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 4 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222