สินเชื่อเพื่อชำระเงินเดือนพนักงานผ่านบริการ Payroll ของ SCB

สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
วงเงินสุงสุด 3 ล้านบาท
ไม่ต้องใช้หลักประกัน
TimeMint

บริการรับทำเงินเดือนแบบเต็มระบบ (บันทึกเวลา ขาด ลา มาสาย คำนวณเงินเดือน ดูเเลเอกสารภาษีและประกันสังคมให้กับพนักงาน) ฟรี! อุปกรณ์ Beacon จำนวน 1 เครื่อง เมื่อใช้บริการ TimeMint Full Service  สมัคร 

รายละเอียดสินเชื่อ
 • ประเภทสินเชื่อวงเงินกู้ระยะยาว (Loan) และ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ (W/C)
 • วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท
 • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
 • ระยะเวลาวงเงิน O/D มีอายุไม่เกิน 1 ปี
 • ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ (front end fee) 1%
 • อัตราดอกเบี้ย อ้างอิง MOR ตามประกาศของธนาคาร (MOR 5.845 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563) 
 • ใช้ระบบจ่ายเงินเดือนผ่าน SCB Business Net เท่านั้น
 • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด

คุณสมบัติลูกค้า
 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของธนาคาร
 • สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีเอกสาร/หลักฐานการจ่าย Payroll อย่างน้อย 6 เดือน
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 4 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222