แพ็คเกจครบวงจรมาพร้อมด้วยสินเชื่อสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ และหลากหลายตัวช่วยดี ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้คุณไม่ยุ่งยากกับการจัดการงานระบบหลังบ้าน ลดความกังวลเรื่องยอดขายด้วยการต่อยอดการขายผ่านแพลตฟอร์มร้านอาหารออนไลน์ชื่อดังพร้อมบริการส่งอาหารจากพาร์ตเนอร์ดังของ SCB รวมถึงระบบในการช่วยสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรเพื่อช่วยในการทำธุรกิจของคุณ

โปรดศึกษาอ่านรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับบริการของพาร์ทเนอร์จาก SCB ก่อนการสมัคร 


ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


เงื่อนไขจากรับสิทธิ์และการใช้สิทธิ์ต่าง ๆ ของทางพาร์ทเนอร์เป็นไปตามแต่ละบริษัทฯ 

แพลตฟอร์มออนไลน์จากพาร์ตเนอร์ของ SCB
ScoutConnect

 • ระบบที่ช่วยเจ้าของธุรกิจ ทีม HR และ Hiring Manager ในการสรรหาและคัดกรองบุคคลากรที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับสิทธิ์ในการทดลองใช้งานระบบ ScoutConnect ฟรี 3 เดือน และรับส่วนลดพิเศษ 20% เมื่อซื้อแพ็คเกจ ScoutConnect หลังทดลองใช้
  เพิ่มเติมพร้อมสมัคร 


Humanica
 • บริการสนับสนุนธุรกิจ (Back Office) ครบวงจรทั้ง งานบัญชี การเงิน ภาษีอากร และเงินเดือน พนักงาน สำหรับธุรกิจ SMEs และ Startup
 • รับลดสูงสุด 50% บริการสนับสนุนธุรกิจ (Back Office) ครบวงจร
  เพิ่มเติมพร้อมสมัคร

Giztix
 • บริการรถขนส่งสินค้าทั่วไทย ค้นหาประเภทรถ (1. รถกระบะทั้งแบบมีตู้ และไม่มีตู้ด้านหลัง 2. รถ 6 ล้อ 3. รถ 10 ล้อ 4. รถหัวลาก) ที่ให้บริการขนส่งที่เหมะกับสินค้าของคุณ ได้ราคาและตรงใจคุณมากที่สุด ทำให้งานขนส่งถูกต้องเเม่นยำและสะดวกยิ่งขึ้น
 • สิทธิพิเศษลูกค้า SCB SME : ลงทะเบียน Giztix Business วันนี้ รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ

  ต่อที่ 1 ฟรีค่าบริการขนส่ง 1,500 บาท

  ต่อที่ 2 Credit Term สูงสุด 50,000 บาท ใน 30 วัน

  ต่อที่ 3 มีประกันสินค้า สูงสุด 1,000,000 บาท 
  เพิ่มเติมพร้อมสมัคร


รายละเอียดสินเชื่อ
 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) มีทั้งแบบต้องใช้หลักประกันและไม่ต้องหลักประกัน

 • วงเงินสูงสุดไม่เกินมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) ระบุตามเอกสารการรับรองสิทธิ์จากแฟรนไชส์

 • บสย.ค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์ซอร์แต่ละแบรนด์ (ที่ผ่านการคัดเลือกจากธนาคาร)

 • ผ่อนชำระไม่เกินระยะเวลาตามอายุสัญญาแฟรนไชส์

 • อัตราดอกเบี้ย อ้างอิง MRR ตามประกาศของธนาคาร (MRR 6.345% ณ วันที่ 10 เมษายน 2563)

 • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 สำหรับลูกค้าที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 31ธันวาคม 2563 และดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการหลังจากวันที่ 31ธันวาคม 2563

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 - 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ

 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน

 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

 • เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์


กรณีินิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  1. กรรมการผู้จัดการ
  2. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  4. ผู้ค้ำประกันทุกคน
  5. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  6. เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  1. กรรมการผู้จัดการ
  2. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  3. ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  4. ผู้ค้ำประกันทุกคน
  5. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  6. เจ้าของหลักประกัน

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)

 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล

 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี

 • เอกสารการเสียภาษี

 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า

 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)

 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร

 • เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222