พัฒนาธุรกิจ REAL ESTATE บริหารงานโครงการ สะดวก ครบวงจร


“เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบที่มีให้ Download

และโปรดสอบถามข้อมูลล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ“

เสริมสภาพคล่องธุรกิจด้วยวงเงินสินเชื่อและ L/G
รับ-จ่ายเงิน สะดวก รวดเร็ว
ลดต้นทุนการเงินให้ธุรกิจ
ตัวช่วยทางธุรกิจพร้อมส่วนลดพิเศษ

รายละเอียดสินเชื่อ
 • บริหารโครงการคล่องตัว ด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 • รองรับสำหรับการจัดการครอบคลุม
  ค่าที่ดิน
  ค่าพัฒนาสาธารณูปโภค
  ค่าก่อสร้าง
  วงเงินหนังสือค้ำประกัน (LG)

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกคุณสมบัติลูกค้า
 • มี Core Business เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 • ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ต้องเป็นโครงการที่ยืนขออนุญาต จัดสรรตามกฎหมาย โดยเป็นการจัดสรรทีดินและบ้านและตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดต่อระเบียบราชการเช่น พ.ร.บ. ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลักที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้า ที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับล่าสุดและออกไม่เกิน 1 เดือน) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ออกไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นเกิน 30% / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน
นำส่งความสำเร็จรวดเร็วด้วย โซลูชั่นเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222