หนุนธุรกิจ SME ต้านผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
พักชำระเงินต้น
(Grace Period)
ชำระดอกเบี้ย
เพียงอย่างเดียว
นานสูงสุด 12 เดือน
หนุนทุกลูกค้าธุรกิจ SME
รายละเอียดสิินเชื่อ 
 • พักชำระเงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน
  (ชำระดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียว)
  (ช่วงเวลาในการพักชำระเงินต้นนานสูงสุดไม่เกิน 30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น)
 • ขยายระยะเวลาวงเงินกู้เท่ากับระยะเวลาที่พักชำระเงินต้น
  (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน
 • ทั้งนี้ในการช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ทางธนาคารจะพิจารณาความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

  *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
คุณสมบัติลูกค้า
 • นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ และมียอดขายต่อปีมากกว่า 75 จนถึง 500 ล้านบาท
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222