รายละเอียดสินเชื่อ

 1. สินเชื่อวงเงินหลัก : สินเชื่อเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C), สินเชื่อเลตเตอร์ออฟเครดิตในประเทศ (DL/C), สินเชื่อทรัสต์รีซีทเพื่อการนำเข้า (T/R), สินเชื่อแพ็คกิ้งเครดิต (P/C), สินเชื่อวงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก EBLC และ EBC
 2. สินเชื่อวงเงินเสริมให้เลือกได้
  - สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทของวงเงินหลัก
  - หนังสือค้ำประกัน (L/G) สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทของวงเงินหลัก
  - ตั๋วส่งออกสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ของวงเงินหลัก
  - สินเชื่อ Forward Contract ไม่เกินวงเงินหลัก

วงเงินสูงสุด

 • ไม่จำกัด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • 180 วัน

คุณสมบัติลูกค้า

 • เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจและมียอดขายไม่ต่ำกว่า 75 ล้านบาทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี​

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการขอสินเชื่อ

กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือเอกสารทางการค้าอื่นๆ
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ คู่สมรสผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และ คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารแสดงรายได้กิจการ เช่น งบการเงินภายใน หรือเอกสารทางการค้าที่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 3 ปี
 • เอกสารสรุปรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของธนาคารหลัก ที่ใช้บริการย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
 • สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ SCB SME Call Center

วงเงินสินเชื่อประเภทต่างๆ

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลายประเภทจาก SCB SME

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ

สินเชื่อตามความต้องการ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อจาก SCB SME ที่คัดสรรตามความต้องการของคุณ