จุดเด่นผลิตภัณฑ์
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) จากภาครัฐ
 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยต่ำ 2% นานสูงสุด 2 ปี
 • พร้อมช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนเงินผ่าน SCB Business Anywhere (เงื่อนไขสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากภาครัฐเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด)
ลดต้นทุนดี ๆ จากมณีฟรีโซลูชั่นด้วยการ
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี SCB และต่างธนาคารนาน 1 ปี
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินและรับฝากเช็คข้ามเขตตลอดไป เมื่อชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป แคมเปญมณีฟรีโซลูชั่น 
คุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
 • ด้วยประกันสุขภาพคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับเจ้าของกิจการและพนักงานในองค์กร


รายละเอียดสิินเชื่อ 
 • ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และ/หรือ สินเชื่อระยะยาว วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย
 • ดอกเบี้ยต่ำ 2% นานสูงสุด 2 ปี
 • ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้จากธนาคารอื่น (Re-Finance)
 • ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2563 และเบิกจ่ายวงเงินกับธนาคารออมสินภายใน 30 มิ.ย. 2564 เท่านั้น หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินสินเชื่อจากภาครัฐที่ทางธนาคารออมสินกำหนดไว้
 • วงเงินสินเชื่อจากภาครัฐขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของวงเงินของโครงการจากธนาคารออมสิน

 • เงื่อนไขสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากภาครัฐเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนด

 • ทั้งนี้ในการช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ทางธนาคารจะพิจารณาความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
 • สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 (ผู้ซื้อควรศึกษาความคุ้มครองก่อนทำประกันภัย, ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องทางหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น)
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
คุณสมบัติลูกค้า
 • นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ และมียอดขายต่อปีมากกว่า 75 จนถึง 500 ล้านบาท ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19
เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับล่าสุด) ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 1 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ผู้ค้ำประกัน / ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย้อนหลัง 4 ปี
 • หนังสือยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222