สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม
สินเชื่อธุรกิจเติบโต (ใช้หลักประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สินเชื่อ My Business My Cash

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


สินเชื่อธุรกิจรีไฟแนนซ์ (ใช้หลักประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

รายละเอียดโปรโมชั่น

มีดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4.99% ต่อปี (3 เดือนแรก)
 • ระยะเวลาการสมัครสินเชื่อ ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 และเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อภายใน 15 มีนาคม 2564

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)

เอกสารเบื้องต้นเพื่อประกอบการสมัคร
 • บุคคลธรรมดา
  1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
  2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ / ใบอนุญาตประกอบกิจการ
  4. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  5. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด 

 • นิติบุคคล
  1. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
  2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
  4. หนังสือบริคณห์สนธิ / บัญชีรายขื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
  5. งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
  6. เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  7. เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
  8. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด 
 คุณสมบัติลูกค้า

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-65 ปี และนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มียอดขายต่อปีไม่เกิน 75 ล้านบาท                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
SCB SME Call Center

0 2722 2222