ใหม่! น้องบอทมาแล้วที่ LINE SCB Connect

ผู้ช่วยเรื่องสินเชื่อธุรกิจที่ให้คุณถามและลองคำนวณเชื่อได้เองใน LINE ทุกที่ ทุกเวลา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจออนไลน์ Your Business Loan
สมัครง่าย ผ่านแอป SCB EASY
รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นเร็วสุด ภายใน 24 ชั่วโมง
วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคล ค้ำประกัน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Your Business Loan เป็นสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย ที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และชำระคืนเป็นงวดรายเดือน โดยเป็นสินเชื่อที่นำเสนอให้แก่ บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่มีศักยภาพ และต้องการวงเงินสินเชื่อ (Loan) สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ขยายกิจการ หรือใช้หมุนเวียนในธุรกิจ โดยวงเงินกู้รวมของสินเชื่อเพื่อธุรกิจ Your Business Loan เมื่อรวมวงเงินอเนกประสงค์และวงเงินกู้ไม่มีหลักประกันอื่น ๆ ต้อง ไม่เกินข้อกำหนดในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
เอกสารสำหร้บขอสินเชื่อ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบทะเบียนพาณิชย์ (อายุ 6 เดือนขึ้นไป)
 • สมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หากบัญชีที่มีเงินหมุนเวียนประจำเป็นของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์
 • บิลค่าน้ำหรือค่าไฟ 3 เดือนย้อนหลัง (ที่อยู่ของบิลต้องตรงกับที่อยู่ในใบทะเบียนพาณิชย์หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล)
 • เอกสารสัญญาเช่าหรือใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (กรณีนิติบุคคล)
 • รูปถ่ายหน้าร้าน 1 รูป และภายในร้าน 1 รูป (กรณี มีสถานประกอบการ)
เพียง 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสมัครสินเชื่อออนไลน์ Your Business Loan


1. เปิดบัญชีที่สาขา แลัวติดตั้งแอป SCB EASY
2. สแกน QR Code หรือ คลิกที่นี่ (สำหรับมือถือ)

3. กรอกข้อมูล อัปโหลดเอกสารเพื่อสมัคร
4. รับเงินออนไลน์ทันทีหลังจากได้รับอนุมัติ
เงื่อนไขสินเชื่อ และ การสมัคร
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ Your Business Loan สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SSME) บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการหรือใช้ขยายกิจการ
 • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท (ขั้นต่ำ 10,000 บาท) ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน 
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 6 ปี แต่เมื่อรวมกับอายุของผู้ขอสินเชื่อแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
 • สำหรับแคมเปญ Direct Mail ทางธนาคารได้ข้อมูลของท่านจากเว็บไซต์ Wongnai
 • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เงื่อนไขโปรโมชั่นดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วงโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเพื่อธุรกิจ Your Business Loan ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เริ่มต้นที่ร้อยละ 6.99 ต่อปี ระยะเวลานาน 3 เดือนแรก (เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินตั้งแต่ 150,000 บาท ขึ้นไป และเบิกใช้วงเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562) หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของธนาคาร) อย่างไรก็ตาม หากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติสำหรับเงินให้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจสำหรับลูกค้าธุรกิจรายย่อย ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เต็มวงเงิน ประเภทวงเงินสินเชื่อทั่วไป ที่ธนาคารประกาศกำหนด ก็ให้ถืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดดังกล่าวแทน โดยจะปรากฏอยู่ในหน้าสรุปการขอรับวงเงินสินเชื่อบน SCB EASY Application
สอบถามเพิ่มเติม หรือยกเลิกการรับข่าวสาร ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777