หลักสูตร SCB Intelligent Trade Program - ITP รุ่นที่ 3

หลักสูตรความรู้ในการประยุกต์การประกอบธุรกิจส่งออก
หลักสูตร SCB ITP (Intelligent Trade Program) :
หลักสูตรความรู้ประยุกต์เพื่อการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 3


กลับมาอีกครั้งกับ...... หลักสูตร SCB ITP (Intelligent Trade Program) รุ่นที่ 3 ติดปีกธุรกิจส่งออกของคุณให้มั่นคงและไปได้ไกลกว่าเดิม ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy - NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 
เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ พัฒนาศักยภาพทั้งนำเข้าและส่งออก สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อยกขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศในตลาดโลก

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 – 7 พฤษภาคม 2562 ฟรี! รับจำนวนจำกัด

คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก
1. เจ้าของธุรกิจหรือทายาทธุรกิจ อายุระหว่าง 30-50 ปี
2. จดทะเบียนบริษัทอย่างน้อย 3 ปี ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
3. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ระบุในใบสมัครมาอย่างน้อย 3 ปี
4. ประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อย่างน้อย 1 ปี
5. ส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด

เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีชื่อของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ข้อมูลประวัติบริษัท (Company Profile)
4. รูปภาพตัวอย่างสินค้า

ระยะเวลาการอบรม (10 วัน)
ประกาศผลการคัดเลือก: ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับ email ยืนยัน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันเปิดอบรม : วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 (เปิดโครงการ ณ SCB สำนักงานใหญ่ และกิจกรรม Team Building ณ จ.อยุธยา)
วันอบรม : วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 และ 5-6, 12, 19-20 มิถุนายน 2562 (สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ถนนรัชดาภิเษก)
วันสิ้นสุดการอบรม : วันที่ 26 มิถุนายน 2562 (พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ถนนรัชดาภิเษก)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
SME Business Academy
คุณสุทธวัฒน์ โทร. 02-795-6712
คุณอุดมเดช โทร. 02-544-1920
(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

หมายเหตุ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของธนาคาร
  • ธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามลำดับเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง