สร้างแบรนด์ดิ้งวิ่งสู่ (ร้อย) ล้าน


Highlight :

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คิดว่าโลโก้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์ จึงให้ความสำคัญกับการออกแบบโลโก้มากเกินไป ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วโลโก้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในการทำให้เกิดแบรนด์เท่านั้น

กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ มีหลักการสำคัญอยู่ 9 ข้อ คือ
 • วิเคราะห์ตัวเอง เพื่อให้รู้จักตัวเอง กำหนดวิสัยทัศน์ของธุรกิจได้ชัดเจน
 • วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อเปรียบเทียบจุดอ่อน-จุดแข็งของเราและคู่แข่ง
 • กำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เมื่อเรารู้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ก็จะใช้สื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อหาวิธีสร้างแบรนด์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสร้างฐานสาวกได้
 • สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อให้แบรนด์มีตัวตนที่ชัดเจน แตกต่างจากคู่แข่ง และเป็นที่จดจำของลูกค้า
 • สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ และทำให้แบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า
 • รักษาคุณภาพสินค้า เพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจเกิดการบอกต่อไปยังลูกค้ารายใหม่
 • รักษาฐานลูกค้า ฐานสาวกของแบรนด์ ที่จะคอยบอกต่อและปกป้องแบรนด์ ทำให้แบรนด์มีชื่อเสียง และได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 • รับฟังลูกค้า เพื่อปรับปรุงจุดบกพร่อง รักษามาตรฐานของสินค้า และพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

สิ่งที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ คือกลยุทธ์ทางการตลาด โดยหาจุดเด่นของสินค้าที่สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นออกมาให้ได้ รู้กลุ่มเป้าหมายของสินค้า และใช้วิธีการนำเสนอสินค้าออกมาให้น่าสนใจ เป็นที่จดจำ เพื่อให้สินค้าเข้าไปอยู่ในใจลูกค้า

การสร้างแบรนด์ไม่มีคำว่าสิ้นสุด ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อไรที่หยุดทำ แบรนด์ของเราก็มีโอกาสที่จะถูกแทนที่ด้วยแบรนด์อื่นได้
 
ในการเริ่มต้นทำธุรกิจ สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ การสร้างแบรนด์ (Branding) ซึ่งจะมีผลต่อการทำธุรกิจในระยะยาว ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่ง ในปัจจุบันผู้ประกอบการบางท่านยังขาดความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ ทำให้ธุรกิจไม่เติบโตไปอย่างที่ควรจะเป็น
 
ความสำคัญของแบรนด์

ผู้ประกอบการอยู่ไม่น้อยคิดว่าการสร้างแบรนด์เป็นเพียงการสร้างโลโก้ ไว้แสดงให้ลูกค้ารู้ว่ามีตัวตนอยู่เท่านั้น ทั้งที่ความจริงแล้ว “แบรนด์” คือ สิ่งที่เราทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจหรือสินค้า ไม่ว่าจะออกมาในลักษณะของชื่อ เครื่องหมาย สโลแกน สี ทำนองดนตรี หรืออะไรก็ตามแต่ที่สร้างขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ให้อยู่ในความทรงจำของลูกค้า ทำให้สินค้ามีความแตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่ง
นอกจากนี้การสร้างแบรนด์ยังหมายรวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแบรนด์กับลูกค้าด้วย เนื่องจากปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ นั้นส่วนหนึ่งมาจากความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของธุรกิจนั่นเอง
 
กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์

            กลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ มีหลักการสำคัญ 9 ข้อ ไม่ว่าจะเป็น
 1. วิเคราะห์ตัวเอง ก่อนที่เราจะสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจหรือสินค้า เราจะต้องรู้จักตัวเองให้ดีก่อนว่าตัวเองมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องอะไร จะวางแนวทางการตลาดสำหรับธุรกิจในอนาคตอย่างไร เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ของธุรกิจให้ชัดเจน
 2. วิเคราะห์คู่แข่ง ศึกษาแนวทางการตลาด และจุดแข็ง-จุดอ่อนของคู่แข่ง เพื่อดูว่าเรามีจุดเด่นในเรื่องอะไรที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ศึกษาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคู่แข่งว่ามีลูกค้ากลุ่มไหนที่คู่แข่งยังเข้าไม่ถึง เพื่อให้เราสามารถเข้าไปทำการตลาดได้ก่อน
 3. กำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกิจ เพื่อดูว่ากลุ่มเป้าหมายใดเป็นเป้าหมายหลัก ช่วยให้เราวางแผนการใช้สื่อโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้งบประมาณในการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างคุ้มค่า
 4. เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า ศึกษาว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้รับจากสินค้านั้นๆ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจซื้อ รสนิยมของลูกค้าเป็นแบบไหน หากไม่มีสินค้าที่ลูกค้าต้องการจะมีสินค้าตัวไหนที่สามารถทดแทนได้หรือไม่ เพื่อหาวิธีสร้างแบรนด์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสร้างฐานสาวกได้
 5. สร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ ทำให้แบรนด์เป็นเสมือนเป็นคนคนหนึ่ง ที่มีตัวตนและแตกต่างจากคู่แข่ง โดยกำหนดบุคลิกของแบรนด์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธุรกิจ แนวทางการตลาด และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเราสามารถกำหนดบุคลิกให้แบรนด์ได้มากกว่าหนึ่งบุคลิก แต่บุคลิกเหล่านั้นจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้แบรนด์มีตัวตนที่ชัดเจน ลูกค้าสามารถรับรู้ถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้
 6. สื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เมื่อเรากำหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย กำหนดเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้แล้ว เราจะต้องรู้ว่าควรสื่อสารกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบใดให้น่าสนใจและเป็นที่จดจำ โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวตนของแบรนด์ และต้องมีการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงตัวตนของแบรนด์ และทำให้แบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าได้ในที่สุด
 7. รักษาคุณภาพสินค้า ต่อให้เราสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ไว้ดีแค่ไหน หากลูกค้าไม่ประทับใจในสินค้า โอกาสที่ลูกค้าจะซื้อซ้ำก็มีเปอร์เซ็นต์น้อย และอาจทำให้แบรนด์เสียความน่าเชื่อถือไปด้วย ดังนั้นถ้าเราทำสินค้าออกมามีคุณภาพ ผู้ใช้ประทับใจเกิดการบอกต่อ ก็จะทำให้แบรนด์กลายเป็นที่นิยมขึ้นมาได้
 8. รักษาฐานลูกค้า ยิ่งเราบริการลูกค้าเก่าไว้ให้ดีมากเท่าไร ลูกค้าจะยิ่งผูกพันธ์และรู้สึกดีต่อแบรนด์ของเรา กลายเป็นฐานสาวกของแบรนด์ ที่จะคอยบอกต่อและปกป้องแบรนด์ ทำให้แบรนด์มีชื่อเสียง และได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 9. รับฟังลูกค้า เจ้าของกิจการต้องต้องหมั่นสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า และสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อปรับปรุงจุดบกพร่อง รักษามาตรฐานของสินค้า และพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นเสมอ
แบรนด์ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์หรือโลโก้ แต่หมายถึงความเป็นตัวตนของธุรกิจหรือสินค้าที่ต้องการแสดงออกมาเพื่อสื่อให้ลูกค้ารับรู้ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ทำให้เกิดฐานสาวกของแบรนด์ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรศึกษาจุดแข็ง-จุดอ่อนของธุรกิจและสินค้าทั้งของตัวเองและคู่แข่ง รวมถึงเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายให้ดีก่อนจะเริ่มต้นลงทุนสร้างแบรนด์ และสุดท้ายการสร้างแบรนด์ไม่มีคำว่าสิ้นสุด ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพราะเมื่อไรที่หยุดทำ แบรนด์ของเราก็มีโอกาสที่จะถูกแทนที่ด้วยแบรนด์อื่นได้
 
ติดตามกิจกรรมสัมมนา ที่จะช่วยต่อยอดธุรกิจของคุณได้ที่  SCB Business Center ศูนย์ธุรกิจ SME รูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการทางธุรกิจ https://businesscenter.scb.co.th/th/