ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “รวมพลังตัวจริงหนุน SME - ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม”
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “รวมพลังตัวจริงหนุน SME - ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม” ณ ห้องไทยพาณิชย์ 1 ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธิน (ตึกกลาง)


รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น.
1 คุณ Supattra Varanyu
2 คุณ ศุภทัต สุดจินดา
3 คุณ ดาวเรือง  สะราคำ
4 คุณ ดวงรชต พยัฆวิเชียร
5 คุณ นภัสกร จินังกุล
6 คุณ สันธนา ฟุ้งเกียรติ
7 คุณ ทัศนีย์ เธียรธนวาณิชย์
8 คุณ ณัฐยา ชาญวิถี
9 คุณ สุวรัตน์​ โต​วิเศษ​
10 คุณ ชนินทร์ เรืองเดชสกุล
11 คุณ สิริวรรณ เปรมสุวรรณศรี
12 คุณ วิริทธิพล จงอาสาชาติ
13 คุณ สิรพงศ์ บุญพจน์ศิริ
14 คุณ โสมรัตน์ เสาวภาคย์
15 คุณ สุรินดา ชนรักสุข
16 คุณ นายแพทย์ ก่อเกียรติ กิตติสุวรรณ
17 คุณ Arunee Katanyoutanant
18 คุณ ปริย ตัณฑเกษม
19 คุณ อรัญญา กิติลิมตระกูล
20 คุณ Ken  Kitilimtrakul
21 คุณ สุริยพงศ์ ทับทิมแท้
22 คุณ อดิศร   ทองเขาอ่อน
23 คุณ วรรณ วิวัฒ​นเด​ชา​
24 คุณ อิสรีย์ วัชโรทยาน
25 คุณ ธิดารัตน์ ธีรเจียรนัย
26 คุณ นายธีรยศ ธีรเจียรนัย
27 คุณ จิรากร ทรัพย์สมบูรณ์
28 คุณ นางสาวนันทิภาคย์  ประเทืองนพคุณ
29 คุณ นายสังสทธิ์ ประเทืองนพคุณ
30 คุณ นัทธมน นทีวัฒนา
31 คุณ Nisakorn Varavarn na ayudhaya
32 คุณ M.L.Varudh Varavarn
33 คุณ วงศกร โชติวิบูลธนวงศ์
34 คุณ TACHAKORN  THUNYAWUTSUPASIRI
35 คุณ Khwanjai Narongvanich
36 คุณ นพดล จารุพันธ์จรัสศรี
37 คุณ กิตติพันธ์ เพชรร่มโพธิ์
38 คุณ ชนายุส บุณยเกียรติ
39 คุณ สรวิศม์ พาณิชย์วิสัย
40 คุณ jirawut eamratsamekul
41 คุณ อัจจิมา จันทร์ศรี
42 คุณ ฉวีวรรณ  บุนนาค
43 คุณ Rika Okuhara
44 คุณ ภวิชช์ มีมั่งคั่ง
45 คุณ ปฐมพงศ์  ศิขรินรัตน์ 
46 คุณ อาวีรณ บุญญนันท์กิจ
47 คุณ นรินทร์ จี้ส้ม
48 คุณ เจริญ เลิศคัมภีร์ศีล
49 คุณ ยุวฉัตรสุดา สุภาษร
50 คุณ พิษณุ หงษ์สว่าง

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น.
1 คุณ ทิฆัมพร กสิโอฬาร
2 คุณ สุนีย์ สุดจินดา
3 คุณ ธนินทร์ นนนที
4 คุณ พงศ์พ้นธ์  ด่านพิษณุพันธ์
5 คุณ Saytharn Phuchayaphol
6 คุณ ภูภิภัทร รักอินทร์
7 คุณ เนืองนิจ โศภิษฐ์พงศธร
8 คุณ กฤษชัย ศรีบุญมา
9 คุณ ดนิตา วัฒนสุวรรณ
10 คุณ ทัศนีย์ เธียรธนวาณิชย์
11 คุณ สุนิดต้า หง้าฝา
12 คุณ ชนวัฒน์ เอกลาภไพบูลย์
13 คุณ ชนินทร์ เรืองเดชสกุล
14 คุณ สิริวรรณ เปรมสุวรรณศรี
15 คุณ Lapasrada  Prachantreekan 
16 คุณ โสมรัตน์ เสาวภาคย์
17 คุณ สุรินดา ชนรักสุข
18 คุณ นายแพทย์ ก่อเกียรติ กิตติสุวรรณ
19 คุณ นุชชีลา แซ่ลิ้ม
20 คุณ กฤษฎ์ กาญจนกิจ
21 คุณ ชวลิต กู่กิจวัฒนา
22 คุณ ศิริลักษณ์ จันทร์ส่องรัศมี
23 คุณ ยุทธนาฤต  ดีเด่น
24 คุณ อิสรีย์ วัชโรทยาน
25 คุณ นางสาวนันทิภาคย์  ประเทืองนพคุณ
26 คุณ นายสังสทธิ์ ประเทืองนพคุณ
27 คุณ kanjana nilsakul
28 คุณ yothin wongrat
29 คุณ นิรันดร ตุงคะรักษ์
30 คุณ วงศกร โชติวิบูลธนวงศ์
31 คุณ TACHAKORN  THUNYAWUTSUPASIRI
32 คุณ สมพร เตมีพัฒนพงษา
33 คุณ นิธินันท์ กมลอุทัยพันธุ์
34 คุณ Nachanan Sakultantimetha
35 คุณ อุทัย กวินเดชาธร
36 คุณ ปิยะวัฒน์  มีนมณี
37 คุณ เบญจรัตน์ มีนมณี
38 คุณ พรพิมล ไชยซาววงค์
39 คุณ Nutkamon Phaisanvutikun
40 คุณ ปฐมพงศ์  ศิขรินรัตน์ 
41 คุณ พิชัย วิชุญ์ภาส
42 คุณ พงษ์พันธ์ ชมภูเพชร
43 คุณ คุณเหมวดี พล
44 คุณ ชุติพงศ์ จงเจริญศิริ
45 คุณ อังศุมาลิน ดวงยิหวา
46 คุณ พงศ์เทพ จารึกจรรยานาม
47 คุณ รุ่งทิพย์ สมบูรณ์สิริโภค
48 คุณ สุชาติ สานกิ่งทอง
49 คุณ ขวัญตา ทองพันชั่ง
50 คุณ นพดล ชุติมากุลชัย


รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนาวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น.
1 คุณ ศุภณัฏฐ์ หงษ์วัฒนาใจงาม
2 คุณ Sumita  Jantaro
3 คุณ สหัสเนตร ลิ้มธนะกิจ
4 คุณ จิตตินันท์ กาญจนาปิ่นโชติ
5 คุณ การุณ   กิจคุณาเสถียร
6 คุณ โอฬาร  ตั้งวงศ์กิจ
7 คุณ ธนกฤต  ศุขวัฒนะกุล
8 คุณ องอร บุณย์เพิ่ม
9 คุณ สุพล ตัณศิริชัยยา
10 คุณ ประภาพร  จินังกุล
11 คุณ สันธนา ฟุ้งเกียรติ
12 คุณ ประภาพรรณ อินศิริ
13 คุณ Pintula Vatjanapukka
14 คุณ ณัฐพร เอกลาภไพบูลย์
15 คุณ สุ​นิตย์​ โต​วิเศษ​
16 คุณ วิริทธิพล จงอาสาชาติ
17 คุณ พงศ์ภาวี บุญพจน์ศิริ
18 คุณ เกศสุดา  วงศ์ไชยรัตน์
19 คุณ ขวัญฤดี แซ่ลิ้ม
20 คุณ Arunee Katanyoutanant
21 คุณ อรัญญา กิติลิมตระกูล
22 คุณ Ken  Kitilimtrakul
23 คุณ สุริยพงศ์ ทับทิมแท้
24 คุณ วรรณ วิวัฒ​นเด​ชา​
25 คุณ ธนนท์ เจียรพันธุ์
26 คุณ มงคล เจียรพันธุ์
27 คุณ นางสาวนันทิภาคย์  ประเทืองนพคุณ
28 คุณ นายสังสทธิ์ ประเทืองนพคุณ
29 คุณ ปัญจวรรณ อุทัยศิริโรจน์
30 คุณ Nisakorn Varavarn na ayudhaya
31 คุณ M.L.Varudh Varavarn
32 คุณ วิทวัส จันทจรูญพงษ์
33 คุณ ประวิช ตุงคะเสรีรักษ์
34 คุณ สุดารัตน์ จองศรีสวัสดิ์
35 คุณ สมพร เตมีพัฒนพงษา
36 คุณ นิธินันท์ กมลอุทัยพันธุ์
37 คุณ Nachanan Sakultantimetha
38 คุณ จิตติญา วัฒนกิตานนท์
39 คุณ วิชาญ สุขพรสวรรค์​
40 คุณ วารินทร์ สวัสดี
41 คุณ เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์
42 คุณ ปิยะวัฒน์  มีนมณี
43 คุณ เบญจรัตน์ มีนมณี
44 คุณ สรวิศม์ พาณิชย์วิสัย
45 คุณ ทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล
46 คุณ บารมี สุทไพศาลกุล
47 คุณ เพชรไพลินทร์  นิ่มกิ่งรัตน์
48 คุณ Tanat Khemthongpradit
49 คุณ ไพโรจน์ ชัชวาลเวทย์
50 คุณ ปาลิดา ภักดีมงคล
51 คุณ ฉวีวรรณ  บุนนาค
52 คุณ Rika Okuhara
53 คุณ นฤมณ จิตวัฒนาธรรม
54 คุณ เอกชัย เชียร์ศิริกุล
55 คุณ จินดา อัคราวัฒนา
56 คุณ Nutkamon Phaisanvutikun
57 คุณ ภวิชช์ มีมั่งคั่ง
58 คุณ  ไทธัช  เบญจธัชพร
59 คุณ นรินทร์ จี้ส้ม
60 คุณ นายเกียรติชัย พันธุมจินดา
61 คุณ สมบูรณ์ นิ่มคำ
62 คุณ ดาราจิตต์ อรัณยะปาล
63 คุณ ทรงศักดิ์ เลาหวินิจ