โครงการเดอะด็อทส์ จุดเชื่อมโยงความสำเร็จนักธุรกิจรุ่นใหม่ - The DOTS @ China Town

โปรแกรมอบรมสำหรับธุรกิจที่ทำการค้าในย่าน China Town (สำเพ็ง,เยาวราช,โบ๊เบ๊)
หลักการและเหตุผล
ด้วยโลกธุรกิจและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูง การทำการตลาด และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขาย อาจไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงต้องปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้เข้ากับยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ การเพิ่มช่องทางการตลาดผ่าน Digital Platform ต่าง ๆ และการมีเชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ให้พัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย จึงได้ร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ในชื่อ The DOTS by SCB SME เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์การทำธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง ผ่านการเรียนรู้และการเชื่อมโยง ด้วยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารธุรกิจระหว่างผู้เข้าอบรม รวมถึงเครื่องมือในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ ที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้การบริหารธุรกิจและสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้สามารถบริหารงานได้อย่างมืออาชีพและต่อยอดธุรกิจให้เติบโต
2. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก
1. ผู้ประกอบการ SME อายุระหว่าง 25 – 35 ปี 
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การบริหารหรือทำธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี 
4. ยอดขายธุรกิจระหว่าง 75-500 ล้านบาทต่อปี
5. มีที่ตั้งบริษัท หรือมีคู่ค้า (Suppliers) อยู่ในเขตพื้นที่สัมพันธวงศ์, ป้อมปราบศัตรูพ่าย หรือพระนคร

เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนางบการเงินปีล่าสุด (ปี 2560 หรือ 2559)
4. คลิปวิดิโอแนะนำตัว (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)
ท่านสามารถส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกมาได้ที่ email: smecustomer@scb.co.th

เนื้อหาหลักสูตร
Success Sharing - Business Inpiration จากนักธุรกิจตัวจริงที่ประสบความสำเร็จ, Business Coach & Mentors
Transformation - Design Thinking, Digital Disruption, Leadership and Teamwork workshop, Pitching & Presentation skill, Mindset for Success
Connection - Networking activities, Company site visit

กำหนดการอบรม
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในสัปดาห์ที่ 2 เดือนธันวาคม 2561
เปิดโครงการ และกิจกรรม Team Building วันที่ 17-18 มกราคม 2562
วันอบรม วันที่ 21,31 มกราคม 1,13,21,28 กุมภาพันธ์ 5,7,28 มีนาคม 2562
ปิดโครงการและมอบวุฒิบัตร วันที่ 4 เมษายน 2562

** หมายเหตุ
1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมที่ส่งเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยืนยันการเข้าอบรมจากเจ้าหน้าที่ธนาคารทาง e-mail ภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ธันวาคม 2561
3. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Team Building วันที่ 17-18 มกราคม 2562 ณ จ.นครปฐม ได้ หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าอบรม
4. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว หากเข้าอบรมตั้งแต่ 80% ขึ้นไปของระยะเวลาการอบรมจึงจะได้รับวุฒิบัตรจากทางโครงการฯ