SCB SME เสริมทัพผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูป ช่วยลดต้นทุน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วย Food Automation

ธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารจัดกิจกรรมสัมมนาและจับคู่ธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ “เสริมทัพผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูป ช่วยลดต้นทุน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วย Food Automation” ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยี และเครื่องจักร ตลอดจนการวางระบบที่ดีมาใช้ในกระบวนการผลิตหรือแปรรูปอาหาร ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบความรู้ แนะนำเทคนิคเคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง โดยคาดหวังว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนาจะนำความรู้ที่ได้รับไปเพิ่มพูนศักยภาพให้กับธุรกิจของตนเองอย่างเหมาะสม และสามารถขยายยอดขายให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณศิลินลักษ์ ตุลยานันต์ Executive Vice President บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด  คุณศุภวัชร วงษ์วันทนีย์ High Value Added Manager บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณหาญชัย ชัยทัศนีย์ Marketing Manager บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต แมกซ์ จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ร่วมด้วย คุณสาวิตรี วิเศษคุปต์ ผู้อำนวยการ Sector Head ธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามงานจับคู่ธุรกิจเพื่อช่วยผู้ประกอบการเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนในครั้งต่อไป ได้ที่ scbsme.scb.co.th