SCB SME พร้อมหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ขยายศักยภาพธุรกิจส่งออกผ่าน Amazon

SCB SME เดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย เติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ ผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนา "Amazon JumpStart by SCB" เพื่อเปิดมุมมองและสนับสนุนให้เอสเอ็มอีไทยมองเห็นโอกาสการดำเนินธุรกิจในตลาดอีคอมเมิร์ซระหว่างประเทศ และสามารถเริ่มต้นค้าขายสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกา บนช่องทาง amazon.com ได้ประสบความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพ โดยมี คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน SME Business Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ และคุณรฐิยา อิสระชัยกุล Head of Amazon Global Selling Thailand เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และนำเสนอเนื้อหาที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าขายสินค้าบนอีมาร์เก็ตเพลสของ Amazon อาทิ เจาะลึกโอกาสทางธุรกิจในตลาดสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซใหญ่กว่าประเทศไทยถึงกว่า 20 เท่า พร้อมวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนกลยุทธ์บริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และช่องทางในการส่งสินค้าจากไทยไปยังคลังสินค้าของอเมซอน รวมถึงรูปแบบการจัดเก็บและกระจายสินค้าของอเมซอน (Fulfillment by Amazon) ทั้งนี้งานจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ SCB Business Center เซ็นทรัลเวิล์ด ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ scbsme.scb.co.th