The DOTS: Hotel Game Changer Preview Day

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.15-16.30 น.

รุกธุรกิจโรงแรม! SCB SME เปิดคลาสพิเศษ 1 วัน เข้าร่วมฟรี แนะนำโครงการ The DOTS: Hotel Game Changer จุดประกายพลิกมุมคิด เชื่อมโยงความสำเร็จให้ผู้ประกอบการโรงแรม เตรียมยกระดับเป็นผู้เล่นตัวจริงในการแข่งขันธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม หรือผู้สนใจลงทุน หรือกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ
รุกธุรกิจโรงแรม! จุดประกายพลิกมุมคิด เชื่อมโยงความสำเร็จ

เปิดคลาสแนะนำโครงการ เข้าร่วมฟรี

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.15 - 16.30 น. 
ณ โรงแรม เอส31 สุขุมวิท ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5

สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม หรือผู้สนใจลงทุน หรือกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ จำนวน 200 ที่นั่ง*
*ขออภัยค่ะ ขณะนี้มียอดผู้ร่วมงานครบจำนวนแล้ว*


กำหนดการ
13.45-14.15 น.   ลงทะเบียน

14.15-14.45 น.   คุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ แนะนำโครงการ The DOTS: Hotel Game Changer สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

14.45-16.15 น.   เปิดห้องเรียนจำลองแนะนำโครงการ The DOTS: Hotel Game Changer พบกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงธุรกิจโรงแรมที่มาพร้อมเนื้อหามุ่งเน้นการเชื่อมต่อองค์ประกอบสำคัญที่จะพลิกมุมคิดให้ธุรกิจเติบโต
  • "เทคนิครับมือ เตรียมพร้อมเป็นผู้เล่นตัวจริงในเกมส์ธุรกิจโรงแรม” โดยคุณอมรพรรณ สมสวัสดิ์ SVP, ผู้อำนวยการ Hotel Industry Expert ธนาคารไทยพาณิชย์
  • “รู้ก่อน…ปัจจัยเพิ่มโอกาสบริหารโรงแรมรอด” โดยคุณปุลวัชร ปิติไกรศร นักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)
  • “ประกาศคสช. ปลดล็อคใบอนุญาตโรงแรม” โดยคุณอนวัช บูรพาชน, วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • “เปิดสูตรสำเร็จ Digital Marketing สำหรับธุรกิจโรงแรม" โดยคุณอุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล Founder and CEO of MintedImages Co., Ltd.
  • “เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้โรงแรมด้วย Wellness” โดยคุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์ และ คุณธเนศ จิระเสวกดิลก, กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท ดีวานา สปา จำกัด
  • “Branding และออกแบบการบริการ เพิ่มมูลค่าให้โรงแรม” โดยคุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ CEO บริษัท The Attitude Club จำกัด
16.15-16.30 น.   พิธีกรกล่าวสรุปและปิดงาน


ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 - 29 กรกฎาคม 2562 หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว ทางธนาคารจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันผลการลงทะเบียน กรุณาติดต่อคุณนภัสมน โทร. 02-795-6295 หรือ คุณสุทธวัฒน์ 02-795-6712


*หมายเหตุ:
- เนื่องจากที่นั่งในงานมีจำกัด ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมงานให้กับผู้ประกอบการโรงแรม หรือผู้สนใจลงทุน หรือกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเท่านั้น
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า