NIA SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)
NIA SCB Innovation Based Enterprise (IBE) Shift Series โปรแกรมอบรมสำหรับผู้ประกอบการ SME และ Tech Company เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้โตก้าวกระโดด ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ คอนเนคชั่น เงินลงทุน ด้วยหลักสูตรร่วมกับสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 – 17 กันยายน 2562 ฟรี! รับจำนวนจำกัด 30 บริษัท เท่านั้น

 
แนวคิด
จากนโยบายภาครัฐในยุค Thailand 4.0 ที่ให้ความสำคัญในการผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ Technology ให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน อีกทั้งทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ SME ผ่าน Ecosystem ของธนาคาร เช่น Digital Venture, SCB 10X, SCB Abacus และผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกค้าของธนาคาร เป็นต้น
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน จัดโครงการ “NIA SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)” ขึ้น โดยหลักสูตรการอบรมนี้ครอบคลุมทั้งความรู้การบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงองค์กร การพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนทางธุรกิจ และความสำเร็จขององค์กรธุรกิจนวัตกรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจให้กับผู้เข้าอบรม
 
ระยะเวลาการอบรม
เปิดรับสมัครคัดเลือก: 10 กันยายน 2562-17 กันยายน 2562 ผ่านเว็บไซต์ www.scbsme.com
ประกาศผลการคัดเลือก: ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับ อีเมลยืนยัน ในวันที่ 20 กันยายน 2562
วันเปิดอบรม: 27 กันยายน 2562 ณ SEAC อาคาร FYI Center ถ.พระรามที่ 4
วันอบรม: 2, 3, 4, 5, 16, 17, 22 ตุลาคม 2562
               6, 13, 27 พฤศจิกายน 2562
               15, 22, 29 มกราคม 2563
               5, 12, 19 กุมภาพันธ์ 2563
               4, 11, 26 มีนาคม 2563
วันสิ้นสุดการอบรม: 26 มีนาคม 2563 (พิธีปิดโครงการ)

คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือ
1. เจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับ C level อายุตั้งแต่ 25-45 ปี กลุ่มธุรกิจนวัตกรรม
2. ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
3. ประกอบกิจการ ธุรกิจนวัตกรรมอย่างน้อย 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีชื่อของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ข้อมูลประวัติบริษัท (Company Profile)
ท่านสามารถส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกมาได้ที่ email: smecustomer@scb.co.th ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SME Business Academy วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.
คุณอุดมเดช โทร. 02-544-1920
คุณชมพูพรรณ์ โทร. 02-795-6932

หมายเหตุ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของธนาคาร รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
  • ธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามลำดับเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า