“SCB IEP16: Food & Beverage GAME CHANGER”

พร้อมเปลี่ยนเส้นทางการเดินเกมที่คุ้นเคย สู่โอกาสการพลิกเกมธุรกิจในตลาดอย่างผู้นำ หลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการบริหารธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ขออภัยค่ะ ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 - 10 กันยายน 2562 (ภายในเวลา 17.00 น.) 
ฟรี!
รับจำนวนจำกัด 

แนวคิด
 
ปัจจุบันธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีการแข่งขันสูงมาก และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ การทำการตลาดและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไป ผู้ประกอบการต้องปรับตัวและพัฒนาธุรกิจให้ทันกับยุคสมัย ทั้งด้านการสร้างแบรนด์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การเชื่อมต่อเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจที่เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในความสำคัญของการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบอาหารและเครื่องดื่มให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงจัดโครงการ SCB Intelligent Entrepreneur Program – IEP: รุ่นที่ 16  (Food & Beverage) ขึ้น เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์การทำธุรกิจ การใช้เครื่องมือธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่สามารถนำมาปรับใช้การบริหารกิจการและสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก
1. เจ้าของธุรกิจหรือทายาท อายุตั้งแต่ 35-55 ปี
2. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มมาอย่างน้อย 3 ปี
• Manufacturer บริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
• Trader & Retailer จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งร้านอาหาร
3. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
4. ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
5. สนใจการทำตลาดออนไลน์
 
เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ท่านสามารถส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกมาได้ที่ email: smecustomer@scb.co.th
 
ขั้นตอนการสมัคร
1. กดสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่เว็บไซต์ https://scbsme.scb.co.th/seminar-detail/196 ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2562 – 10 กันยายน 2562 ภายในเวลา 17.00 น.
2. กรุณาส่งเอกสารประกอบการคัดเลือก หลังจากสมัครไม่เกิน 1วัน มาได้ที่ email: smecustomer@scb.co.th
3. ทางโครงการจะแจ้งผลการสมัครผ่านอีเมล ในวันที่ 17 กันยายน 2562
4. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมลที่ได้รับ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 (หากมีผู้สละสิทธิ์ทางโครงการจะติดต่อลำดับสำรองทางโทรศัพท์ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562)

ระยะเวลาการอบรม
ประกาศผลการคัดเลือก: ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับ email ยืนยัน ในวันที่ 17 กันยายน  2562
วันเปิดอบรม : วันที่ 26-27 กันยายน 2562 (เปิดโครงการ ณ SCB สำนักงานใหญ่ และกิจกรรม Team Building ต่างจังหวัด)
วันอบรม : วันที่ 26 กันยายน 2562 วันที่ 4, 11, 17, 18, 25, ตุลาคม 2562 วันที่ 1, 8, 13, 15, 22, 26 ,29 พฤศจิกายน 2562 (ณ SCB สำนักงานใหญ่ และสถานที่ที่ระบุ)
วันสิ้นสุดการอบรม : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (พิธีปิด ณ SCB สำนักงานใหญ่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
SME Business Academy
คุณนภัสมน โทร. 02-795-6295
คุณพิสุทธิพร โทร. 02-795-6561
(วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.)

หมายเหตุ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของธนาคาร รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
  • ธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามลำดับเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า