ใช้บัญชี SCB รับเงินที่ MyShop วันนี้ รับทันที ส่วนลดพิเศษ! โซลูชั่นเพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย


เงื่อนไขการรับส่วนลด Business Solution
1. ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด 1. ลูกค้าใช้บริการ MyShop 2. ลูกค้าใช้บัญชี SCB ในการรับเงินจากการซื้อขายใน MyShop
2. ลูกค้าที่ลงทะเบียนจะได้รับการตรวจสอบจากทาง MyShop และ SCB ว่าเข้าเงื่อนไขตามที่กำหนดหรือไม่
3. ทางธนาคารจะส่งส่วนลดใหกับลูกค้าทางอีเมลอาทิตย์ละครั้ง ในทุกๆ วันพุธ โดยตัดรอบการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุกวันศุกร์ และจะส่งส่วนลดทางอีเมลในวันพฤหัสดีถัดไป เริ่มส่งส่วนลดทางอีเมลครั้งแรก วันพุธที่ 20 ส.ค. 63 (สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนตั้งแค่วันที่ 6 - 14 ส.ค. 63)
4. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 6 ส.ค. - 30 ก.ย. 63 เท่านั้น
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ และ LINE อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นๆ ได้
7. ส่วนลดนี้ไม่สามารถมอบหรือโอนสิทธิ์นี้ให้ผู้อื่นได้
 
เงื่อนไข SCB Business Anywhere
1. เมื่อขอใช้บริการ SCB Business Anywhere และบริการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในคำขอใช้บริการและได้รับอนุมัติจากธนาคาร จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ดังนี้ บริการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร (ORFT), บริการโอนเงินพร้อมเพย์, บริการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร(เงินเข้าบัญชีในวันทำการถัดไปผ่านระบบ SCB SMART Credit Next Day), บริการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร (นำเงินเข้าบัญชีในวันทำการเดียวกันผ่านระบบ SCB BAHTNET) (เฉพาะส่วนของค่าธรรมเนียมที่เป็นของธนาคาร), บริการรับฝากเช็คเรียกเก็บและเงินสด (SCB Local Collect) ยกเว้นกรณีนำฝากเช็คต่างธนาคารแบบข้ามเขต  คิดค่าธรรมเนียม 0.05% ของมูลค่าเช็ค (ขั้นต่ำ 10 บาทต่อรายการ), เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ เป็นไปตามใบคำขอใช้บริการ
2. รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
3. ลูกค้าต้องขอใช้บริการ SCB Business Anywhere และบริการต่าง ๆ ตามที่กำหนดในคำขอใช้บริการ ภายในวันที่ 24 ก.ย. 61 – 31 ธ.ค. 63 ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับสิทธิตามข้อ 1. ตั้งแต่วันที่ธนาคารส่ง User ID ให้ผู้ใช้งานของลูกค้า เพื่อใช้บริการ SCB Business Anywhere (โดยไม่มีผลย้อนหลัง) ถึง 31 ธ.ค. 63
4. กรณีที่ลูกค้าทำรายการคำสั่งล่วงหน้า โดยให้วันทำรายการมีผลหลังวันที่ 31 ธ.ค. 63 รวมถึงรายการที่ลูกค้าทำหลังวันดังกล่าว ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ลูกค้าได้ทำไว้กับธนาคาร
5. ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ หรือรายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนดำเนินการเว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
6. ธนาคารมีสิทธิตรวจสอบข้อมูล ระงับสิทธิตามข้อ 1. และ/หรือ เรียกค่าธรรมเนียมบริการที่ลูกค้าใช้บริการไปแล้ว หากธนาคารตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใด ๆ อันเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0 2722 2222 
 
เงื่อนไข Single Account Plus
1. คุณสมบัติและอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาของธนาคาร
2. สำหรับลูกค้าที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 63 นี้เท่านั้น
3. เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0 2722 2222