หลักสูตร NIA SCB Innovation Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 สนับสนุน SME ในการนำนวัตกรรม (Innovation) มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ (เพิ่มยอดขาย และลดต้นทุน)
หลักสูตร NIA SCB Innovation Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 สนับสนุน SME ในการนำนวัตกรรม (Innovation) มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ (เพิ่มยอดขาย และลดต้นทุน)

หลักสูตร NIA SCB Innovation Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 2 พัฒนาธุรกิจ SME โดยใช้นวัตกรรมมาช่วยให้เติบโตอย่างมั่นคง (เพิ่มยอดขาย และลดต้นทุน) ด้วยหลักสูตรร่วมกับสถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  เรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จและมากด้วยประสบการณ์จริงด้านธุรกิจนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพธุรกิจ สร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อเพิ่มยอดขายและลดต้นทุนให้ธุรกิจ
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563 ฟรี! รับจำนวนจำกัด 40 บริษัท เท่านั้น
หรือสนใจสมัครลงทะเบียน คลิก
 
ระยะเวลาการอบรม (11 วัน)
เปิดรับสมัครคัดเลือก : 26 ตุลาคม 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการคัดเลือก: ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมจะได้รับ email ยืนยัน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรม สถานที่ วัน เดือน ปี เวลา
วันเปิดอบรม (เปิดโครงการและกิจกรรม Networking) ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ 18-19 พฤศจิกายน 2563 9.00-17.00 น.
วันอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์  สำนักงานใหญ่ 25 พฤศจิกายน 2563 13.00-17.30 น.
2, 8 ธันวาคม 2563 13.00-17.30 น.
13, 20, 27 มกราคม 2564 13.00-17.30 น.
3, 10 กุมภาพันธ์ 2564 13.00-17.30 น.
วันสิ้นสุดการอบรม(พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 17 กุมภาพันธ์ 2564 13.00-17.30 น.
 
คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก
 1. เจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจ อายุตั้งแต่ 30-50 ปี  
 2. ยอดขายต่อปีตั้งแต่ 75 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
 3. มีประสบการณ์บริหารธุรกิจอย่างน้อย 3 ปี
 4. ส่งเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนด
เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีชื่อของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ข้อมูลประวัติบริษัท (Company Profile)
ท่านสามารถส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกมาได้ที่ email: smecustomer@scb.co.th
ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.

การประกาศผลการคัดเลือก
 1. ทางโครงการจะแจ้งผลการสมัครผ่านอีเมลที่ท่านลงทะเบียนมา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 2. สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กรุณายืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (หากมีผู้สละสิทธิ์ทางโครงการจะติดต่อลำดับสำรองทางโทรศัพท์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563)
หมายเหตุ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมตามหลักเกณฑ์และดุลยพินิจของธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามลำดับเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรอบรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
 • เมื่อท่านตกลงสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ถือว่าท่านยินยอมให้ธนาคารนำข้อมูล ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่ธนาคารไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่งข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจนวัตกรรม และการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร
หรือสนใจสมัครลงทะเบียน คลิก
หรือ QR Code ลงทะเบียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ SME Business Academy วันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.
คุณอุดมเดช โทร. 02-544-1920 และ คุณชมพูพรรณ์ โทร. 02-795-6932