โครงการหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้น ในการประกอบธุรกิจส่งออก” (รุ่นที่ 130) ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 มีนาคม 2560

หลักสูตรนี้ผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเนื้อหาการอบรมเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการดำเนินธุรกิจส่งออกนำเข้าอย่างมืออาชีพ (คลิก "ลงทะเบียนสัมมนา" และ ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง Email : smecustomer@scb.co.th)

แนวคิด

         หลักสูตรที่ทางธนาคารฯ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยหลักสูตรนี้ผ่านการรับรองจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  ซึ่งเนื้อหาการอบรมเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการดำเนินธุรกิจส่งออกนำเข้าอย่างมืออาชีพ  การสร้างเครือข่ายระหว่างนักธุรกิจ และการเรียนรู้ความสำเร็จ แชร์ประสบการณ์จริงจากเจ้าของผู้ประกอบการธุรกิจ ที่ผลักดันการส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก  รับจำนวนจำกัด เพียง 90 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น 

          จากนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญในการผลักดันกลุ่มผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถขยายการค้าการส่งออกและการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเน้นนโยบายหลัก 5 ด้าน ได้แก่ การเจาะลึกตลาดสำคัญ (Deep Penetration), การเน้นตลาด CLMV และการค้าชายแดน (Border Trade), การพัฒนาตลาด (Market Development), การพัฒนาการค้าออนไลน์ (E-Commerce) และการนำสินค้าเกษตรไทยสู่โลก รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ จึงได้มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ให้ดำเนินธุรกิจส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ที่จะใช้ในการส่งออกด้านต่างๆ เช่น การเงินระหว่างประเทศในด้านการทำธุรกิจส่งออก, ความเสี่ยงที่เกิดจากการขายสินค้าในต่างประเทศ, กฎระเบียบการลงทุนในแต่ละประเทศโดยเฉพาะการเจาะลึกตลาด, ความรู้ในเรื่องการจดเครื่องหมายการค้า, การตลาดระหว่างประเทศและการค้าออนไลน์ เป็นต้น


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์เจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก ให้วางกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์แข่งขันต่างๆ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์การบริหารธุรกิจจริง ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
  2. เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ร่วมโครงการ

เมื่อลูกค้าผ่านหลักสูตรนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อผลักดันให้เติบโตในธุรกิจส่งออก จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
     1. บรรจุเป็นสมาชิกประเภท Pre-Exporter List (Pre-EL)
     2. ได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆ ของกรม ฯ เพื่อผลักดันให้เป็นสมาชิกใน Exporter List (EL)
     3. มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพต่างๆ ที่กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตรร่วมจัด
     4. มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯ ที่จัดทั้งในและต่างประเทศ และได้รับความช่วยเหลือพิเศษ
         เช่น การออกบูธ Trade Show ในตลาดศักยภาพใหม่ (ตามเงื่อนไขที่กรมฯกำหนดในแต่ละกิจกรรม)

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. เจ้าของธุรกิจ อายุ 35-50 ปี
     2. ยอดขาย 10-500 ล้านบาท/ปี
     3. มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
     4. มีความสนใจทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก / เปิดตลาดต่างประเทศ

วันที่เข้าร่วมโครงการฯ  : 19 เมษายน – 30 มิถุนายน  2560
วันเปิดอบรม                : 19-21 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตะวันรอน SCB จังหวัดชลบุรี
                                     ***ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านต้องเข้าร่วมพิธีเปิดและ
                                     กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายของโครงการฯ***

วันอบรม                      : 19,20,21 และ 28 เมษายน / 3,12,19 และ 26 พฤษภาคม /
                                     2,9,16,21,23 และ 30 มิถุนายน 2560
สถานที่อบรม               :  สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)
วันสิ้นสุดการอบรม       :  30 มิถุนายน 2560 (พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร)
จำนวนชั่วโมงเรียน       :  105 ชั่วโมง
จำนวนวิชาเรียน           :   28 วิชา

เนื้อหาหลักสูตร  (Module)   

1. ความรู้พื้นฐานเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
    (Principle of International Trade Business) :

    เรียนรู้พื้นฐาน การเตรียมความพร้อมและขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจส่งออกรวมถึง Workshop

2. การบริหารการเงินสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
    (International Financial  Management & Documents) :

    เข้าใจหลักการ วิธีการปฏิบัติ และเอกสารเพื่อบริหารการเงินธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงผลกระทบของ
    ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงต่างๆนำมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

3. การขอเอกสาร มาตรฐานสินค้า และอัตราภาษีพิเศษที่ควรรู้
   (Certificate &  Preferential Trade : Tariff, Policy, etc.) :

   เตรียมพร้อมในเรื่องนโยบายเอกสารการขอใบอนุญาต หนังสือรับรองการส่งออกสินค้า
   และมาตรฐานสินค้าต่างๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ดันยอดขาย

4. ระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกและพิธีการศุลกากร
    (Logistics Management & Custom Clearance) :

    เตรียมพร้อมในเรื่องนโยบายเอกสารการขอใบอนุญาตหนังสือรับรองการส่งออกสินค้า
    และมาตรฐานสินค้าต่างๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ดันยอดขาย และ กิจกรรม Workshop

5.  กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศและการค้า Online
    (International Marketing  Strategy) :

    เจาะลึกยุทธวิธีการทำการตลาด เทคนิควิธีการเพื่อสร้างความแตกต่างให้สินค้าทั้งในด้านผลิตภัณฑ์
    การตั้งราคาขาย การเจรจาต่อรอง รวมถึงการบริหารช่องทางการขายการทำตลาดออนไลน์ให้มี
    ประสิทธิภาพและกิจกรรม Workshop


ขั้นตอนการสมัคร   
    1. คลิก "ลงทะเบียนสัมมนา"
    2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง Email : smecustomer@scb.co.th
    โดยมีเอกสารดังนี้
        - สำเนาหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า และงบการเงิน
        - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 

หมายเหตุ : การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยกำหนดการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงประมาณ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มีนาคม 2560