โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME (สำหรับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่)
SCB เชื่อมั่นและยืนหยัดในการเป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ SME ไทย เติบโตอย่างแข็งแรง โครงการช่วยเหลือ SME เป็นการต่อยอดธุรกิจของ SME กับไทยพาณิชย์ ผ่านการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจด้วยเงื่อนไขพิเศษทั้งลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่
  • ลูกค้าปัจจุบัน
- ได้รับการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้เพิ่มสูงสุด 2 ปี จากระยะเวลาเงินกู้คงเหลือ ณ ปัจจุบัน
- ได้รับวงเงินเพิ่มขึ้นสูงสุด 20% จากยอด ณ ปัจจุบันของสินเชื่อ
- ไม่นับรวมวงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G)
- นับรวมวงเงินสินเชื่อที่ใช้เงินฝากค้ำประกัน กรณีกรรมสิทธิ์เงินฝากเป็นของผู้กู้
  • ลูกค้าใหม่
- ได้รับการขยายระยะเวลาผ่อนเพิ่มขึ้นสูงสุด 2 ปี จากเงื่อนไขโครงการปกติ
- ได้รับวงเงินเพิ่มขึ้นสูงสุด 10% จากมูลค่าหลักประกันจากเงื่อนไขโครงการปกติ
 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560 ที่ไทยพาณิชย์ทุกสาขา
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 722 2222
หมายเหตุ : เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด