สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม
คุณสมบัติลูกค้า
1. สำหรับผู้ประกอบการ (Start Up)
 • ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจที่จัดโดยหน่วยงานที่บสย. เห็นชอบ
 • อายุกิจการไม่ถึง 3 ปี (เพียงมีรายได้จากการประกอบธุรกิจอย่างน้อย 6 เดือน)
 • มีหนังสือรับรองการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่
2. สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม
 • ผู้ประกอบการนวัตกรรมใหม่ หรือมีสินค้า/บริการ/กระบวนการ ที่มีความแตกต่างจากเดิม (Differentiation)
 • อายุกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • มีหนังสือรับรองการเป็นธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีออกโดยหน่วยงานราชการ
วงเงินสินเชื่อ
1. สำหรับผู้ประกอบการ (Start Up)
 • ผู้กู้บุคคลธรรมดา สูงสุด 1 ล้านบาท
 • ผู้กู้นิติบุคคล สูงสุด 5 ล้านบาท
2. สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรม
 • ผู้กู้บุคคลธรรมดา สูงสุด 1 ล้านบาท
 • ผู้กู้นิติบุคคล สูงสุด 20 ล้านบาท
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสินเชื่อ
 • สำหรับลูกค้าที่อนุมัติและเบิกจ่ายวงเงินกู้เพื่อใช้ในธุรกิจ, เป็นเงินทุนหมุนเวียน, เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้เป็นสถานประกอบการทั้งนี้ต้องเป็นสินเชื่อใหม่ (ไม่ใช่ Refinance) สำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation)
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ ทั้งนี้เมื่อรวมกับอายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีผู้กู้ร่วมหลายคนให้ใช้อายุน้อยที่สุด)
 • กรณีมีการค้ำประกันโดย บสย. ผู้กู้จะต้องมีหลักฐานแสดงรายการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือภาษีธุรกิจเฉพาะจากกรมสรรพากรในรอบปีปัจจุบันหรือ 1 ปีก่อนหน้า
 • คุณสมบัติลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) คือ ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารจัดการธุรกิจที่จัดโดยหน่วยงานที่บสย. เห็นชอบตามประกาศของธนาคาร และมีหนังสือรับรองการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่
 • คุณสมบัติลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation) คือ 1.ผู้ประกอบการนวัตกรรมใหม่ หรือมีสินค้า/บริการ/กระบวนการ ที่มีความแตกต่างจากเดิม (Differentiation) 2.มีหนังสือรับรองการเป็นธุรกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีออกโดยหน่วยงานราชการ(สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), บสย., สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.-TISTR)
 • วงเงินกู้ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ที่เป็นบุคคลธรรมดาสูงสุด 1 ล้านบาทและนิติบุคคลสูงสุด 5 ล้านบาท  วงเงินกู้ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (Innovation)ที่เป็นบุคคลธรรมดาหน่วยงานของรัฐรับรองสูงสุด 1 ล้านบาทและ นิติบุคคลหน่วยงานของรัฐรับรองสูงสุด 20 ล้านบาท
 • การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ และการเบิกใช้สินเชื่อและเอกสารประกอบการพิจราณาเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร และ บสย. กำหนด