ผลักดันธุรกิจด้วยกรอบแนวคิด 7S ช่วย SME อย่างดี

28 มิถุนายน 2559

การทำธุรกิจทุกครั้งนอกจากการวางแผนธุรกิจ หรือการดำเนินการที่ดีแล้ว คุณจำเป็นต้องมีหลักการ หรือกรอบแนวคิด โดยอาจเชื่อมโยงจากทฤษฎีด้านธุรกิจ เพื่อนำมาช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะว่าไปการสร้าง“กรอบแนวคิด” ก็เหมือนการถูกการันตีผลงานมาในระดับหนึ่งผ่านการทดลอง และวิจัย นำมาประยุกต์ใช้

บทความนี้ SCB SME จึงอยากจะสร้างการเรียนรู้ไปกับกรอบแนวคิด McKinsey 7 S Framework อีกหนึ่งแนวคิดยอดนิยมที่อาจช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างลื่นไหล โดยเฉพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือรุ่นเก่าที่อาจเคยผ่านตากับแนวคิดนี้มาแล้วก็ลองกลับมาทบทวนกัน ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกัน
 
McKinsey 7S คืออะไร

นับถอยหลังไปในปี พ.ศ.2523 แนวคิดนี้ได้ถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรก โดยโรเบิร์ต วอเตอร์แมน (Robert Waterman) ทอม ปีเตอร์ (Tom Peter) และจูเลียน ฟิลลิปส์ (Julien Phillips) เนื่องจากต้องการนำเสนอถึงประสิทธิภาพขององค์กร โดยมีปัจจัยต่างๆ  7 ประการ

ทั้งนี้ ตัวแปรแต่ละส่วนมีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร เริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงสร้าง  เป้าหมาย ระบบการดำเนินงาน  ทักษะที่ใช้ในการทำงาน  บุคลากร  รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่ต้องการ
 
เริ่มต้นอะไรบ้าง

1.    กลยุทธ์ (Strategy) :การวางแผนกิจกรรมภายในองค์กร  โดยให้แผนที่วางขึ้นมานั้นได้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก  รวมถึงภายในองค์กร  มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรมีขีดความสามารถเหนือคู่แข่งขัน
 
2.    โครงสร้างองค์กร (Structure) :ลักษณะโครงสร้างองค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอำนาจหน้าที่ และการกระจายหน้าที่ของผู้บริหาร การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่ ตามผลิตภัณฑ์ ตามลูกค้า ตามภูมิภาคอย่างเหมาะสม
 
3.    สไตล์ (Style) :สไตล์การทำงานของผู้บริหารมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของพนักงานภายในองค์กร  มากกว่าคำพูดของผู้บริหาร
 
4.    ระบบ (System) :เป็นการวิเคราะห์ถึงระบบงานขององค์กรทุก ๆ เรื่องทั้งเรื่องระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน  เช่น  ระบบสารสนเทศ ระบบการวางแผน  ระบบงบประมาณ ระบบการควบคุม  ระบบการจัดซื้อ ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  ระบบในการฝึกอบรม  ตลอดจนระบบในการจ่ายผลตอบแทน
 
5.    บุคลากร (Staff) :การคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องกระบวนการและลำดับขั้นการปฏิบัติงาน ที่เป็นระบบต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ รวมถึงการวางระบบงาน
 
6.    ทักษะ (Skill) :ทักษะการปฏิบัติงานของคนในองค์กรแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่
1)ทักษะด้านวิชาชีพ (Occupational Skills) เป็นทักษะที่จะทำให้คนสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบ
2) ทักษะความถนัด หรือความสามารถพิเศษ (Aptitudes and special talents) เป็นความสามารถที่ทำให้พนักงานโดดเด่น ส่งผลให้มีผลงานที่ดีและแตกต่าง ซึ่งองค์กรต้องมุ่งเน้นทั้ง 2 ความสามารถควบคู่กัน
 
7.    ค่านิยม (Shared Value) :ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรจะกลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของคนในองค์กร ก่อให้เกิดคำว่า "วัฒนธรรมองค์กร" โดยทั่วไปจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง เมื่อถูกกำหนดเป็นพฤติกรรมประจำวันขึ้นมาในองค์กร รวมถึงได้รับการยอมรับและกระทำตามค่านิยมเหล่านั้น องค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

7S ปฏิวัติองค์กร

สำหรับรูปแบบของแนวคิด McKinsey 7s นับเป็นหนึ่งแนวคิดที่สามารถใช้ได้กับการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร หรือธุรกิจ เพราะถ้าบางสิ่งที่อยู่ภายในองค์กรมีโอกาสขัดแย้งกันในองค์ประกอบของแนวคิด 7s  การหยิบยกกระบวนการเหล่านี้

จึงมีส่วนสำคัญเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และปิดช่องว่างของความขัดแย้งนั้น เพื่อให้เกิดเป้าหมายร่วมกันและสร้างคุณค่าให้กับองค์กร สุดท้าย SCB SME ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกคนไม่หยุดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการธุรกิจ

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี