อัพเดทข้อมูลควรรู้ในการขอใบอนุญาตโรงแรม พร้อมเผยทิศทางการทำการตลาดการท่องเที่ยว

8 ตุลาคม 2561

สาระน่ารู้จากงานสัมมนา “รวมพลังตัวจริงหนุน SME – ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม” ในวันที่ 27 กันยายน 2561 "อัพเดทข้อมูลควรรู้ในการขอใบอนุญาตโรงแรม ใบเบิกทางทำการตลาดของผู้ประกอบการ พร้อมเผยทิศทางการทำการตลาดการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ"
 
“สร้างโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎระเบียบช่วยให้ขั้นตอนการขอใบอนุญาตโรงแรมสะดวกรวดเร็วขึ้น”
คำว่า “โรงแรม” ในทางกฎหมายคือ พระราชบัญญัติโรงแรม ปี พ.ศ. 2547 หมายความว่าอะไร ?
องค์ประกอบที่จะเป็นโรงแรมตามกฎหมายนั้น ประกอบไปด้วยหลักการ 4 ข้อ ดังนี้

จะเห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อนั้น ไม่ได้ว่าด้วย “ชื่อเรียกสถานที่” แต่อย่างใด หากแต่วางกรอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขไว้ว่า ถ้าใครให้บริการที่พักแบบชั่วคราวมีค่าตอบแทนและให้บริการต่ำกว่ารายเดือน หรือมีการพักแบบรายวัน ก็ถือว่าเข้าองค์ประกอบของคำว่า “โรงแรม” ซึ่งผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนโรงแรม จึงจะสามารถประกอบธุรกิจได้
 
ส่วนขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างนั้น ผู้ประกอบการจะได้รับอนุญาตก่อสร้างหรือไม่ ก่อนอื่นสิ่งที่ควรพิจารณาคือกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ หากพื้นที่ที่ต้องการจะก่อสร้างสามารถทำได้ตามข้อกำหนดผังเมือง ก็สามารถดำเนินการออกแบบให้เป็นไปตามกฎและข้อกำหนดทั้งในส่วนของพรบ.ผังเมือง และพรบ.ควบคุมอาคาร ให้ถูกต้อง แล้วจึงนำแบบแปลนพร้อมการคำนวณปริมาณงานก่อสร้างไปยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) กับท้องที่ที่โครงการตั้งอยู่ได้ และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ก็ยื่นขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร (อ.6) เพื่อเปิดใช้อาคาร และนำใบ อ.6 ไปยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ในขั้นตอนต่อไป

ส่วนอาคารเก่าหรืออาคารเดิมที่มีอยู่ แบ่งเป็น 2 กรณี
1. กรณี อาคารเดิมไม่มีอะไรต้องดัดแปลง หมายถึงลักษณะอาคารถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ ในพื้นที่เรียบร้อย ก็สามารถไปยื่นขอใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร หรือที่เรียกว่าใบ อ.5 ได้ทันที และเมื่อได้ใบอ.5 เรียบร้อย จึงนำไปยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมต่อไป
2. กรณี อาคารเดิมต้องนำมาดัดแปลงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ก็ต้องไปยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) จากท้องที่ก่อน และเมื่อก่อสร้างดัดแปลงอาคารเสร็จ ก็ยื่นขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร (อ.6) หรือ ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร อ.5 เพื่อนำใบ อ.6 / อ.5  อย่างใดอย่างหนึ่ง ไปยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ 


สำหรับกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 นั้น เป็นกฎกระทรวงที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักขนาดเล็กให้สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ภายใต้กฎระเบียบที่มีการผ่อนปรนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง แต่ยังคงเน้นเรื่องความปลอดภัยของสถานที่พักเป็นสำคัญ กฎกระทรวงฉบับนี้มีอายุ 5 ปี จะครบกำหนดอายุในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และอยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกฤษฎีกาต่อไป ในส่วนนี้คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป


“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบทบาทการทำการตลาดการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีบทบาทไม่ใช่เพียงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว หากแต่ยังมีบทบาทที่สำคัญอีกบทบาท คือ การทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับโลก และสร้างรายได้ให้กับประเทศตามเป้าหมายที่กำหนด
 
กรอบการทำงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงยึดหลักการพัฒนาบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยไปสู่ระดับโลก และเป็น Preferred Destination ซึ่งในปีนี้ให้ความสำคัญในการกระจายการท่องเที่ยวสู่ชุมชนเป็นเป้าหมายสำคัญ
 
ในส่วนเป้าหมายการท่องเที่ยวในปี 2562 ตั้งเป้าหมายในส่วนของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 11.5% โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 12% และรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศ 10% โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนการตลาดรองรับรายภูมิภาคเพื่อให้เหมาะสมความพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เช่น กลุ่มตลาดอาเซียน เน้นการท่องเที่ยวแบบครอบครัว และการท่องเที่ยววันหยุดประจำสัปดาห์ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ภายใน 1-2 ชั่วโมงโดยทางเครื่องบิน ส่วนภูมิภาคอเมริกา ก็เน้นกลุ่มผู้หญิงวัยทำงาน เป็นต้น ส่วนการท่องเที่ยวภายในประเทศ จะเน้นการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก เป็นกลุ่มคุณภาพ ให้มีการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการเดินทาง และให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม 


“อยากทำตลาดต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร”
การทำการตลาดไม่ใช่มีแต่ในโลกออนไลน์ หรือการทำดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งแต่เพียงอย่างเดียว ถึงแม้ตลาดออนไลน์จะเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเจ้าของธุรกิจสามารถติดต่อกับลูกค้าโดยตรงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  แต่ในอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นการทำการตลาดที่อยู่คู่มากับธุรกิจโรงแรมมานาน คือ การทำการตลาดต่างประเทศ หรือการทำสัญญากับทราเวลเอเย่นต์ต่างประเทศ
 
แล้วถ้าอยากไปทำการตลาดต่างประเทศ จะต้องทำอะไรบ้าง ?
ก่อนที่เราจะไปถึงตรงจุดนั้น อยากสรุปให้ฟังถึงรูปแบบการทำการตลาดต่างประเทศว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละแบบเป็นอย่างไร
1. Travel Trade Show ได้แก่ งานเจรจาธุรกิจการค้ากับทราเวลเอเย่นต์ต่างประเทศ
2. Travel Road Show ได้แก่ การเดินทางไปตามเมืองสำคัญต่างๆ เพื่อพบปะกับทราเวลเอเย่นต์ที่อยู่ในประเทศนั้นๆ
3. การว่าจ้างตัวแทนการขาย Sales Representative หรือตัวแทนทำประชาสัมพันธ์ PR Representative หน้าที่ของคนกลุ่มนี้คือจะทำหน้าที่คล้ายกับเป็นทีมขายของโรงแรมเดินทางไปติดต่อทราเวลเอเย่นต์ในประเทศนั้นๆ
4. การทำการตลาดกับทราเวลเอเย่นต์ที่มีลักษณะการขายคล้ายกับ Wholesale คือ จะเป็นการขายต่อให้กับเอเย่นต์ขนาดเล็ก หรือที่เรารู้จักการทำธุรกิจแบบ Business to Business (B2B) 
5. Travel Consumer Show ได้แก่ งานออกร้านเพื่อขายแพ็คเกจท่องเที่ยวให้กับลูกค้าโดยตรง 

การทำการตลาดต่างประเทศนั้น ประเด็นสำคัญสำหรับการที่โรงแรมจะสามารถไปเข้าร่วมงานต่างๆ เหล่านี้ได้ คือคุณต้องมีใบเบิกทาง นั่นก็คือ “ใบอนุญาตโรงแรม” ซึ่งเป็นเอกสารที่จะยืนยันการมีตัวตนที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีความน่าเชื่อถือ ส่วนการจะเลือกตัดสินใจไปงานไหน อย่างไร ประเด็นสำคัญอยู่ที่ประเภทของโรงแรม กลุ่มตลาดเป้าหมาย และงบประมาณ


สำหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่สนใจเนื้อหาเพิ่มเติมจากงานสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และการมีตัวตนบนโลกออนไลน์ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ที่ HotelKeyConnectSeminarDay3_paperrequest