ท่องเที่ยว 2560 แตกต่างเพื่ออยู่รอด

12 ธันวาคม 2559

2560 เป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายของการท่องเที่ยวไทย ที่ต้องฝ่าฝันภายใต้เป้าหมายของการขยายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ 2.84 ล้านล้านบาท เมื่อทัวร์จีนเริ่มน้อยลง เอสเอ็มอีจะปรับตัวอย่างไร SCB SME จะมาบอกให้เห็นถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวของปี 2560
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ททท. กำหนดเป้าหมายในปี 2560 โดยให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นกับตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศถึง 950,000 ล้านบาท  เป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวจะมาจากการปรับ
แผนตลาดกระตุ้นคนไทยให้เดินทางมากยิ่งขึ้น
 
ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นจะเติบโตขึ้นประมาณ 10% เช่นกัน โดยคาดว่าจะมีรายได้รวมที่ 1.89 ล้านล้านบาทโดยเน้นเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อการเดินทางแต่ละครั้ง จากการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ส่งผลให้รายได้ภาพรวมของการท่องเที่ยวในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือประมาณ 2.84 ล้านล้านบาท
 
สำหรับทิศทางการตลาดในปี 2560 นั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังคงเน้นจุดแข็งที่ “วิถีไทย” อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ อีกทั้ง ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเป็นไทยแท้ ดั้งเดิม โดยต่อยอดนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวที่ผูกโยงกับวิถีไทยแต่ลงลึกมากขึ้น เพื่อนำรายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก ทำให้คนท้องถิ่นเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว นำไปสู่ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยวในอนาคต

ช่วงที่ผ่านมาการท่องเที่ยวไทยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านระดับ 30 ล้านคนในปี 2016 ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราว 11% ต่อ GDP และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นกว่า 37 ล้านคนในปี 2017
 
ทั้งนี้ นอกจากรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังส่งผลดีต่อการจ้างงานและการลงทุนโดยรวมของประเทศโดยอุตสาหกรรมที่มีการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยสนับสนุน เช่นโรงแรมและร้านอาหาร ค้าส่งค้าปลีก และ การคมนาคมขนส่งและการสื่อสาร มีการจ้างงานรวมกันกว่า 10 ล้านคน หรือมีอัตราเติบโตเฉลี่ย 1.4% ต่อปี และคิดเป็น 26% ของการจ้างงานโดยรวม
 
แม้การท่องเที่ยวในปี 2560 จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อมองลึกในรายละเอียดแล้ว จะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการมุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ที่มีการใช้จ่ายต่อครั้งสูง มากกว่าที่จะเน้นปริมาณนักท่องเที่ยว ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะเริ่มเป็นเลือกที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากสามารถหลีกหนีจากการแข่งขันในด้านราคา และยังเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกด้วย
 
การท่องเที่ยวในตลาดใหม่ ๆ ที่น่าสนใจที่ไทยมีข้อได้เปรียบอยู่แล้ว เช่น การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ตลอดจนถึงการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เป็นต้น
 
นอกจากนี้การมองโอกาสจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และเมียนมา ล้วนเป็นตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพสำหรับการท่องเที่ยว ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการเช่นกัน
 
ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)  มีมุมมองว่า การเติบโตอย่างยั่งยืนของจำนวนนักท่องเที่ยวนั้นไม่สามารถพึ่งพาตลาดเดิม ๆ อย่างนักท่องเที่ยวจีนเพียงอย่างเดียว แต่ควรมองหาตลาดอื่นเข้ามาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน ซึ่งอินเดียและอินโดนีเซียนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ในขณะที่การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็ยังมีโอกาสขยายตลาดไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มองหาบริการด้านสุขภาพที่ราคาถูกลงเช่น ออสเตรเลีย เยอรมนี และฝรั่งเศส รวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีความต้องการบริการด้านสุขภาพที่ดีกว่าในประเทศตนเอง เช่น เมียนมา และประเทศในแถบแอฟริกา เป็นต้น
 
ขณะเดียวกัน การส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านอื่น ๆ เช่น การสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และการสร้างตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ยังเป็นมุมมองการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาวอีกด้วย
 
ซึ่งการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์พิเศษกับกองถ่ายต่างประเทศที่จะเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย หรือการสนับสนุนการลงทุนสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เช่น สวนสนุก สวนน้ำ หรือพิพิธภัณฑ์ รวมถึงการดึงงานกีฬาระดับโลกเข้ามาจัดที่ไทย ทั้งหมดนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาการท่องเที่ยวในด้านเดิม ๆ ของไทย
 
การเลือกจับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพเป็นมุมมองที่น่าสนใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี แต่นอกเหนือจากการจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ที่น่าสนใจแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด
 
การเกิดขึ้นของคู่แข่งระดับโลกหลายรายอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น Airbnb ที่เปิดให้บริการที่พัก ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบ Startup ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการโรงแรม หรือ Uber บริการแท็กซี่ก็ส่งผลกระทบกับธุรกิจแท็กซี่ในท้องถิ่น หรือธุรกิจรถเช่าเช่นกัน
 
ดังนั้นนอกเหนือจากการใส่ใจในการให้ความสำคัญกับการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ แล้ว ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียังต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนากิจการให้ดีขึ้นอีกด้วย
SCB travel
#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME